Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmälning och avgift

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Beskrivning

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) opinnoissa perehdytään kasvatuksen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen, psykologiseen, didaktiseen ja tutkimukselliseen perustaan sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Opiskelija tutustuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin niin, että hän ymmärtää julkisen varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen historiallisen ja yhteiskunnallisen rakentumisen ja kasvatuskulttuurin muutoksen sekä tutustuu erilaisiin kasvatuspäämääriin ja niiden taustalla vaikuttaviin ideologioihin.

Opiskelija tutustuu lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttaviin psykologisiin ja kehityspsykologisiin tekijöihin perehtymällä keskeisiin kehitysteorioihin ja lapsen kehitysprosessiin sekä didaktiikan keskeisiin käsitteisiin, didaktiseen tutkimukseen ja sen sovelluksiin kasvatuksessa ja opetuksessa. Opiskelija saa myös käsityksen tieteellisen tiedon luonteesta ja merkityksestä sekä ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohtia, tutkimustyön eettisiä kysymyksiä ja tieteellisiä peruskäsitteitä tutustumalla ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erilaisiin metodologisiin lähestymistapoihin.

Orientointi kasvatustieteen (varhaiskasvatus) perusopintoihin: Ma 12.9.2016 klo 16.30-17.30., paikka: Aurora sali 229, Siltavuorenpenger 10. Orientointitilaisuudessa kerrotaan opiskeluun liittyvistä käytännön asioista.

Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op sisältää 2016-2017 seuraavat jaksot:

Opintojaksojen tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta.

Didaktiikka (2 op):suoritustapa luennot 8 t ja verkkotentti. Syksy 2016.

Johdatus kehitys- ja kasvatuspsykologiaan (5 op): Suoritustapa: Luennot 32 t ja tentti, syksy 2016.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (5 op). Suoritustapa: Luennot 24 t ja ryhmätyöskentely 6 t ja tentti, kevät 2017.

Didaktiikka (varhaiskasvatuksen osuus) (3 op): Suoritustapa: luennot 10 t ja ryhmätyöskentely 16 t ja tentti. Kevät 2017.

Lapsuuden muuttuminen (5 op), kevät 2017: suoritustapa: Luennot ja ryhmätyöskentely ja tentti. Kevät 2017.

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa (5 op): suoritustapa: Luennot 14 t ja tentti.

Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op - A60006 koostuu seuraavista jaksoista lukuvuonna 2015-2016:

  • 2.1.1 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 4 op (luennot + tentti 3 op A6206204, ryhmätyöt 1 op A62062045)
  • 2.1.2 Lapsuuden muuttuminen (4 op) - A600007
  • 2.2.1 Johdatus kasvatuspsykologiaan (3 op) - A61159
  • 2.2.2 Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys (5 op) - A6007202
  • 2.3.1 Yleinen didaktiikka (2 op) - A61167
  • 2.3.2 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (4 op) - A600003
  • 2.4. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op) - A6206206