Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Beskrivning

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
 • Opiskelija hahmottaa opetus–opiskelu–oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden väliset suhteet.
 • Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuunnitelmaa.
 • Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
 • Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
 • Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.

Kaikilla:

 • Perehdytään opetuksen peruskäsitteisiin, opetuksen teorian ja käytännön suhteisiin sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.

Luokanopettajaopintojen opiskelijat:

 • Harjaannutaan kenttätyöskentelyssä luennoilla ja ryhmissä käsiteltyjen ilmiöiden tunnistamiseen ja analysointiin mm. tekemällä kenttämuistiinpanoja.
 • Käsitellään kerättyjä havaintoja edelleen ryhmäopetuksessa teorian ja käytännön yhdistämisen näkökulmasta.
 • Pruuki L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. PS-kustannus.

Oheiskirjallisuus luokanopettajaopintojen opiskelijoille:

Hellström, M. (2008). Sata sanaa opetuksesta. PS-kustannus, Hellström, M. (2010). Sata sanaa kasvatuksesta. PS-kustannus, Smeds, R. Krokfors, Ruokamo, H. & Staffans, A. (toim.) (2010). InnoSchool - välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Verkkoversio: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf

Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2000. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.

 

Kirja- ja luentokuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5. Ryhmien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittamista.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Helsinki

Toteuttaja: Työväen Akatemia

Verkkotenttipäivät:

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) (25 op) ja Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (25 op) -kokonaisuuksia.