Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on lukuvuosiopetusta, mutta voit ilmoittautua vain tähän kesäkauden opetukseen, jolloin opiskeluaika on lyhyempi ja palautuspäiviä on vähemmän. Opintojakson kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Lukuvuosiopetuksessa tarjolla olevalla jaksolla on pidempi opiskeluaika ja tehtävien palautuspäiviä on enemmän tarjolla. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on joka tapauksessa 31.7.2017.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op aineopintokokonaisuutta.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille. Hyväksymisestä ei lähetetä viestiä.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

Opiskelija tuntee kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaa jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta ja koulutusta sosiaalisena toimintana, joka tapahtuu erilaisissa sosiaalisissa prosesseissa ja yhteisöissä kuten luokkahuoneissa sekä perheissä.

Oppimistehtävä, kirjallisuus ja tieteellinen essee.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä ja teoksista, esimerkiksi:

  • Aittola, T. (Toim). (2012, saatavilla myös e-kirjana) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus.
  • Ball, S. J. (Ed). (2000/ 2004, saatavilla myös e-kirjana). Reader in sociology of education. RoutledgeFalmer.
  • Lauder, H., Brown, P., Dillabough, J-A., & Halsey, A. H. (Eds.). (2006). Education, globalization and social change. Oxford University Press.
  • Varjo, J. & Kalalahti, M. & Silvennoinen, H. 2014: Families, school choice and democratic iterations on the Right to Education and Freedom of Education in Finnish municipalities. Journal of School Choice 8 (1), 20–48.
  • Kivinen, O., Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012: Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5), 559–566.
  • Kalalahti, M. & Karvonen, S. & Rahkonen, O. 2011. Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja koulumyönteisyys. Sosiologia 48 (3), 221–237.

0–5. Arviointi perustuu kurssilla osoitettuun kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jonka avulla opiskelija osoittaa pystyvänsä analysoimaan esimerkiksi kasvatuksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ehtoja sekä mahdollisuuksia.

Verkko-oppimisympäristö Moodlessa on opettajan ohjeet oppimistehtävän ja tieteellisen esseen suunnitteluun ja laadintaan.

Oppimistehtävän ja tieteellisen esseen palautuspäivä on viimeistään 31.7.2017.

Oppimistehtävä ja tieteellinen essee palautetaan samanaikaisesti. Palautuksen voi tehdä Moodleen oman aikataulun mukaan, mutta opettaja tarkastaa tehtävät ko. päivän jälkeen. Opintojakson suorittaminen edellyttää oppimistehtävän ja tieteellisen esseen palautusta hyväksytysti ja opintojakson osasuorituksia ei tallenneta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op kokonaisuutta.