Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Kursen ordnas som nätkurs.

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitetet
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.

Efter avslutat studieavsnitt

 • har de studerande förmågan att analysera grunderna i och den samhälleliga betydelsen av pedagogisk vetenskapsfilosofi,
 • förstår de studerande pedagogikens förhållande till närliggande vetenskaper,
 • förstår de studerande utgångspunkterna för pedagogisk kunskap,
 • förstår de studerande pedagogisk forskning och dess grundläggande begrepp,
 • förstår de studerande pedagogiska forskningsprocesser, problemställningar inom forskningen och metodiska lösningar,
 • har de studerande förutsättningar för akademiska studier och för att utveckla ett undersökande tankesätt,
 • har de studerande i praktiken bekantat sig med det pedagogiska vetenskapssamhället och forskningen vid den egna fakulteten.

I studieavsnittet

 • granskas pedagogiken som ett mångvetenskapligt system,
 • granskas de metodologiska grunderna för pedagogisk kunskap och kunskapens karaktär, betydelse och produktionen av pedagogisk kunskap,
 • bekantar man sig i praktiken med pedagogiskt forskningsarbete,
 • introduceras de studerande i tillvägagångssätt inom pedagogisk forskning och forskarsamfundet.

Arbetet i grupp hjälper de studerande att ta till sig studieavsnittets viktiga teman tillsammans med andra studerande. De studerande delas in i små grupper enligt den forskning som intresserar med en forskare i varje grupp. I grupperna får man diskutera olika perspektiv och ståndpunkter. De studerande övar sig i gemensam kunskapsbildning.

Obligatorisk litteratur:

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (valda delar enligt anvisning från den ansvariga läraren)
  ELLER
 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.
 • Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens deltagande i gruppövningar och genomförda gruppuppgifter samt individuella skriftliga arbeten.

Föreläsningar 21 t + forskarträffar 6 t + forskartent

Studieavsnittet består av föreläsningsundervisning, arbete som anknyter till undervisningen tillsammans med forskare, grupparbeten och skriftliga uppgifter som utförs i grupp. Det är obligatoriskt att delta i föreläsningarna, arbetet med forskarna och grupparbetena.

Undervisning: ti 28.4.20 kl 16.30-19.45, ti 5.5.20 kl. 16.30-19.45, lö 9.5.20 kl. 10.00-14.30, ti 12.5.20 kl. 18.15-19.45, ti 19.5.20 kl. 16.30-19.45, ti 26.5.20 kl. 18.15-19.45

Forskarträffar: on 29.4.20 kl. 16.30-18.00, ti 12.5.20 kl. 16.30-18.00, ti 26.5.20 kl. 16.30-18.00

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 28.4.20. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor.

Praktiska anvisningar