Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 14.9.2020
14:15 - 17:45
ons 16.9.2020
12:15 - 13:45
ons 16.9.2020
14:15 - 15:45
mån 21.9.2020
12:15 - 13:45
tis 22.9.2020
12:15 - 13:45
mån 28.9.2020
12:15 - 13:45
tis 29.9.2020
14:15 - 15:45
mån 5.10.2020
12:15 - 13:45
tis 6.10.2020
12:15 - 13:45
tis 13.10.2020
10:15 - 11:45
tis 13.10.2020
12:15 - 13:45
tis 20.10.2020
14:15 - 15:45
ons 21.10.2020
12:15 - 13:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

OBS! Förkunskaper: grundstudiehelheten i pedagogik, 25 sp.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet. Det är obligatoriskt för alla studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.

Studieavsnittets mål är att:

  • syna utgångspunkterna och tillvägagångssätten i kvalitativ forskning med betoning på reflektion.
  • studenten lär sig om centrala teman inom kvalitativ forskning, om forskningsetik och om forskningsprocessens olika skeden
  • studenten prövar på att planera och genomföra forskning (producera material). I studieavsnittet lär man sig också analys och tolkning samt utvärdering.
  • studenten känner till kvalitativa tillvägagångssätt och kan tillämpa dem och analysera vilken betydelse forskningen har och kunde ha.

Efter avslutad kurs känner de studerande till kvalitativa tillvägagångssätt och centrala teman som sammanbinder dem, och kan tillämpa dem och analysera vilken betydelse forskningen har och kunde ha.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

  • Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys (andra upplagan). Stockholm: Liber.

  • Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

  • Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.

  • Johansson, B. & Karlsson, M. A. (red.). (2013). Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på de studerandes genomförda och godkända skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten.

Studieavsnittet ordnas i form av föreläsningar. Individuella arbeten och/eller grupparbeten stöder de studerandes lärande.

Studenterna förutsätts behärska det innehåll som behandlats under föreläsningar och gruppundervisning för att uppnå kunskapsmålen.

Målet med studieavsnittet är att inspirera och introducera de studerande till att tillämpa kvalitativ forskning. I studieavsnittet introduceras de studerande i den kvalitativa forskningens centrala teman, till exempel kunskap och kunskapsbildning, material och analys, vetenskapligt skrivande, etik, politik och samhälle.

I övningsgrupperna får man prova på att vara del av en forskningsgrupp somgenomför en småskalig forskningsprocess.

Hur studieavsnittet förverkligas kan variera.

Aktuell information finns bakom länkarna här under:

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Kursen ordnas på distans via Zoom.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Förkunskapskrav: avlagd grundstudiehelhet i pedagogik

Studieavsnittet är en del av studierna inom pedagogik.