Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar

 • en del som betalas till samarbetsinstitutet
 • en del som betalas till Öppna universitetet, 30 euro (betalas som internetbetalning till Öppna universitetet i samband med anmälan).

Mer information om avgiften och om anmälnings- och betalningsvillkoren på arrangörens webbsidor.

Arrangör: Helsingfors arbis

Anmälan till kurserna görs både

1) till institutet som anordnar studierna och

2) Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen på institutets egna sidor

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter vid studieinriktningen för klasslärare, barnträdgårdslärare samt allmän- och vuxenpedagogik. Studieavsnittet ingår i de valbara studierna i allmän- och vuxenpedagogik för andra studenter.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
 • förstå fostrans och utbildningens betydelse på ett samhälleligt plan och vara medveten om sin roll som samhällelig aktör
 • förstå betydelsen av en skola där det råder mångfald vad beträffar livsåskådning, socioekonomisk bakgrund, kultur och språk
 • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
 • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt känna till möjliga samarbetsorganisationer som arbetar för global medvetenhet och fostran för demokrati och mänskliga rättigheter
 • förstå hur styrdokument som konventionerna för mänskliga rättigheter och barnets rättigheter samt styrdokument om stöd för personer med funktionsnedsättning påverkar verksamheten i skolan.

Under kursen behandlas utbildningens roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt aktuella frågeställningar. Finländsk utbildningshistoria ställs i relation till aktuella pedagogiska frågor och mångfaldsperspektiv. Skolans uppdrag och utveckling betraktas utgående från hur internationella och nationella aktörer via policy, politik och lagstiftning reglerar och styr utbildningen.

Obligatorisk litteratur

 • Dufour, B., & Curtis, W. (2011). Studying education: An introduction to the key disciplines in education studies. Open University Press. (e-bok, Kap. 3 och 7)
 • Hartsmar, N. & Liljefors Persson, B. (red.). (2013). Medborgerlig bildning: Demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1-6, 10)
 • Jobér, A. (2015). Social klass i skolan: det kompensatoriska uppdraget. Natur & Kultur (166 s, valda delar).
 • Rinne, R, Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteeseen. PS-Kustannus. (Inte Kap. 5-6, 8)
 • Sahlström, F. Forsman, L. Hummelstedt-Djedou, I., Pörn, M. Rusk, F. & Slotte-Lüttge, A (2013). Mångkulturalitet och identitetskonstruktion som en del av skolan. I Språk och identitet i undervisningen – inga konstigheter. Stockholm: Liber

 • 1-5 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Föreläsningar, grupparbeten och/eller skriftliga arbeten.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar och övningar.

Föreläsningar 18 t + skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten + essä/tentamen

Undervisning: ti 12.9. – 3.10.17 kl. 16.30-19.45 och ti 10.10.17 kl. 16.30-18.00

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Kurssidorna öppnas när kursen börjar.

Kursen är en del av grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.