Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitetet
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter vid studieinriktningen för klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik samt allmän- och vuxenpedagogik. Studieavsnittet ingår i den valbara grundstudiehelheten i allmän- och vuxenpedagogik för andra studenter.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
 • förstå fostrans och utbildningens betydelse på ett samhälleligt plan och vara medveten om sin roll som samhällelig aktör
 • förstå betydelsen av en skola där det råder mångfald vad beträffar livsåskådning, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation, kultur och språk
 • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
 • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning

Under kursen behandlas utbildningens roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt aktuella frågeställningar. Finländsk utbildningshistoria ställs i relation till aktuella pedagogiska frågor och mångfaldsperspektiv. Utbildningsinstitutionernas uppdrag och utveckling betraktas utgående från hur policy, politik och lagstiftning reglerar och styr utbildningen.

Obligatorisk litteratur

 • Dufour, B., & Curtis, W. (2011). Studying education: An introduction to the key disciplines in education studies. Open University Press. (e-bok, Kap. 3 och 7)
 • Hartsmar, N. & Liljefors Persson, B. (red.). (2013). Medborgerlig bildning: Demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1-6, 10)
 • Jobér, A. (2015). Social klass i skolan: det kompensatoriska uppdraget. Natur & Kultur (166 s, valda delar).
 • Rinne, R, Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteeseen. PS-Kustannus. (Inte Kap. 5-6, 8)
 • Sahlström, F. Forsman, L. Hummelstedt-Djedou, I., Pörn, M. Rusk, F. & Slotte-Lüttge, A (2013). Mångkulturalitet och identitetskonstruktion som en del av skolan. I Språk och identitet i undervisningen – inga konstigheter. Stockholm: Liber

 • 1-5 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Föreläsningar, grupparbeten och/eller skriftliga arbeten.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar, självständiga gruppövningar och individuella skriftliga arbeten.

Föreläsningar 18 t + gruppundervisning 10 t + självständigt grupparbete 6 t + hemtentamen/webbtentamen.

Undervisning: ti 8.9. – 20.10.20 kl. 16.30-19.45. Sista gången (ti 20.10.20 klockan 16.30-19.45) ordnas som distansundervisning.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 10.9.19. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor

Praktiska anvisningar