Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 27.10.2020
16:15 - 17:45
mån 16.11.2020
14:15 - 15:45
ons 20.1.2021
14:15 - 15:45
ons 27.1.2021
14:15 - 15:45
ons 3.2.2021
14:15 - 15:45
ons 10.2.2021
14:15 - 15:45
ons 17.2.2021
14:15 - 15:45
ons 24.2.2021
14:15 - 15:45
ons 3.3.2021
14:15 - 15:45
ons 17.3.2021
14:15 - 15:45
ons 24.3.2021
14:15 - 15:45
ons 31.3.2021
14:15 - 15:45
ons 14.4.2021
14:15 - 15:45
ons 21.4.2021
14:15 - 15:45
ons 28.4.2021
14:15 - 15:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

OBS! Förkunskaper: grundstudiehelheten i pedagogik, 25 sp.

Kursanmälan görs till kursen AYEDUK919sv Seminariearbete.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatorisk för alla studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.

Efter studieavsnittet kan de studerande:

 • formulera en forskningsfråga inom det egna vetenskapsområdet,
 • abstrakt analysera forskningsfrågan,
 • de grundläggande principerna för anskaffning av pedagogiskt forskningsmaterial,
 • grundligt och kritiskt välja forskningsmetoder framförallt för sin egen avhandling,
 • analysera och tolka forskningsmaterial,
 • skapa en skriftlig forskningsrapport,
 • styra forskningsprocessen,
 • välja ut och bedöma pedagogisk forskning som är av central betydelse för det egna forskningsarbetet,
 • ge konstruktiv kritik för andra studenters kandidatavhandlingar muntligt och skriftligt,
 • agera i enlighet med god vetenskaplig sed.

De studerande skriver en kandidatavhandling och deltar aktivt i seminariet.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

De studerande hittar själv källmaterial till sin avhandling från relevant och aktuell forskning.

Obligatorisk litteratur

 • Strömqvist, S. (1999 eller nyare upplaga). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.
 • Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.
 • Christensen, P., & Allison, J. (Red.). (2008). Research with children: Perspectives and practices (2a uppl.). New York: Routledge. Los Angeles: Sage.
 • Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). Doing research with children: A practical guide (3e uppl.). Los Angeles: Sage.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

 • Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. Human resource development review, 4(3), 356-367.

 • Samt eventuell övrig litteratur som handledaren rekommenderar

Bedömning enligt skalan 0-5. För att seminariet ska godkännas krävs aktiv närvaro och att de givna uppgifterna utförts på ett godkänt sätt.

Vid bedömningen av kandidatavhandlingen används fakultetens bedömningsblankett. Blanketten innehåller sju punkter för de olika inlärningsmålen som beaktas då vitsordet för kandidatavhandlingen bestäms. Det slutgiltiga vitsordet är inte nödvändigtvis ett medeltal av delarna. Vid bedömningen beaktas bl.a. ämnets svårighetsgrad. Om någon del ges vitsordet 0, är avhandlingen inte klar att lämnas in.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Mer information om arbetsformerna publiceras senare.

Kursen AYEDUK913 Kandidatavhandling och seminarium ordnas i samband med kursen AYEDUK919sv Seminariearbete.

Aktuell information finns bakom länkarna här under:

Läs mer här och här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Förkunskapskrav: avlagd grundstudiehelhet i pedagogik

Studieavsnittet är en del av studierna inom pedagogik.