Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

OBS! Förkunskaper: grundstudiehelheten i pedagogik, 25 sp.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter som avlägger ämnesstudiehelheten i allmän pedagogik och vuxenpedagogik på 35 sp som valbara studier.

Genomförda grundstudier och påbörjade ämnesstudier.

Efter genomfört studieavsnitt:

  • har studenten bekantat sig med forskningsprocessen inom pedagogik, med litteratur inom området och med forskningsmetoder inom pedagogik
  • har studenten fördjupat sina kunskaper i att argumentera och skriva vetenskapligt

Under studieavsnittet blir studenten förtrogen med den pedagogiska forskningsprocessen och fördjupar sin kunskap i ett pedagogiskt intresseområde.

Obligatorisk litteratur

  • Strömqvist, S. (2014, eller tidigare upplaga). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.
  • Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

  • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på deltagande i grupparbeten samt inlämning och presentation av seminariearbete.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Mer information om arbetsformerna publiceras senare.

Kursen AYEDUK919sv Seminariearbete ordnas i samband med kursen AYEDUK913 Kandidatavhandling och seminarium.

Läs mer här och här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Förkunskapskrav: avlagd grundstudiehelhet i pedagogik

Studieavsnittet är en del av studierna inom pedagogik.