Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 27.1.2021
16:30 - 18:30

Beskrivning

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (filk-110)

Opintojakson johdattaa tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita ja kykenee pohtimaan tieteellisen tiedon luotettavuuden ehtoja. Opiskelija osaa jäsentää tieteen päämääriä ja pystyy jäsentämään tieteen asemaa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentaation, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-vaikutus-päättelyn perusperiaatteet. Kurssi antaa valmiudet aineopintotason tieteenfilosofian kurssille osallistumiseen.

Examinariumtentissä valitaan joko kirjapaketti A tai B:

(A) Suomenkieliset tenttikirjat:

  • Haaparanta & Niiniluoto 2016: Johdatus Tieteelliseen Ajatteluun
  • Kiikeri & Ylikoski 2004: Tiede Tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen (s. 1-161)
  • Raatikainen 2004: Ihmistieteet ja Filosofia

(B) Englanninkieliset tenttikirjat:

  • Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15
  • Fay 1996, Contemporary Philosophy of Social Science.

Arviointi asteikolla 0-5.

Opintojakso on osa filosofian perusopintoja 30 op.