Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kursens tidsschema och kursprogram: https://courses.helsinki.fi/fi/FYS1007/124521554

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1006 Växelverkningar och kroppar och AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I.

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt. (Grundstudiernas laborationsarbeten, 530140, 5 sp)

Studenten kan lösa stela och komplicerade kroppars rörelseekvation med hjälp av masscentrum, yttre krafter och energiprincipen.

Kan tillämpa rörelsemängdens, rörelsemängdsmomentets och energins konserveringslagar i elastiska och oelastiska kollisionsexperiment i olika referenssystem och förstå vilken typ av information de producerar.

Eleven kan lösa och förstå komplicerade rotationssystem.

Eleven förstår temperaturens och entropins statistiska natur och kan tillämpa Boltzmannfördelningen, liksom Maxwells och Boltzmanns hastighetsdistribution för att lösa kinetiska problem inom gasteori.

Studenten kan beräkna två- och tredimensionella integraler för att bestämma masscentrum eller tröghetsmoment.

Studenten behärskar kryssprodukt av vektorer.

Kursen rekommenderas för studerande som andra fysikkurs på hösten efter kursen växelverkningar och kroppar.

Mångpartikelsystem och masscentrum. Systemets rörelsemängd och rörelseenergi. Den kinetiska energins fördelningen i kollektiv rörelse av masscentrum och inre rörelse i förhållandet till masscentrum.

Växelverkningar vid mikroskopiska och makroskopiska kollisioner. Elastiska och oelastiska kollisioner i olika koordinatsystem. Upptäckt av atomkärna vid Rutherfords spridningsexperiment.

Rörelsemängdsmoment och vridmoment. Precession och rotationsrörelse.

Den statistiska modellen av fasta ämnen och definition av termisk jämvikt via entropin.

Statistisk gasteori, fria medelväglängen för en gasatom, maskiner och effektivitet.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 9-13.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45% 0 (icke godkänt)
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.
Kursens tidsschema och kursprogram: https://courses.helsinki.fi/fi/FYS1007/124521554