Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kursens tidsschema och kursprogram: https://courses.helsinki.fi/fi/FYS1009/124984653.

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera
När du studerar
Arrangemang för studerande med specialbehov


Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1008 Elektromagnetism och AYFYS1012 Matemaattiset apuneuvot III.

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

Studenten kan tillämpa Maxwells ekvationer för att beskriva tidsberoende elektriska och magnetiska fenomen.

Förstår hur den elektromagnetiska strålningen uppstår och kan lösa hur den fortskrider i materia, i gränssnitt och i diffraktionsfenomen.

Studerande förstår partiklars vågnatur och Maxwells ekvationers betydelse i integral och differentialform.

Kan använda nablaoperatorn och beskriva vågrörelsen med matematiskt komplexa exponentiella eller trigonometriska funktioner.

Gauss och Amperes lag.

Induktion och Faradays lag. Induktans, behandling av RL och RLC kretsar.

Maxwells ekvationer i både integral och differentialform i vakuum och i isolatorer.

Hur den elektromagnetiska strålningen uppstår, dess rörelsemängd och energidensitet, vågfunktion.

Diffraktionsfenomen, reflektion och transmission.

Elektromagnetiska strålningens interferens och superposition.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 22-25.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45% 0 (icke godkänt)
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen. Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.
Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.
Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.

Kursens tidsschema och kursprogram: https://courses.helsinki.fi/fi/FYS1009/124984653.