Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Vilket utbildningsprogram ansvarar för studieavsnittet: Kandidatprogrammet i kemi

Till vilken studiehelhet hör studieavsnittet: Kemins grundstudier för andra utbildningsprogram

Erbjuds studieavsnittet också studerande från andra utbildningsprogram: Ja

  • Studenten förstår atomens grundstruktur samt begreppen atom, molekyl och jon. Studenten kan även utgå från periodiska systemet och veta om en atoms eller grundämnes elektronstruktur och egenskaper.
  • Studenten kan balansera reaktionslikheter och känner igen vanliga reaktioner. Studenten kan använda stökiometri.
  • Studenten behärskar olika bindningstyper och kan härleda hurudan bindning och bindningsgeometri förekommer mellan olika atomer.
  • Studenten förstår kemisk jämvikt och kan tillämpa det i simpla syra-/basberäkningar. Studenten förstår begreppen syra, bas, pH pOH, syra/baskonstant, buffertlösning
  • Studenten förstår termodynamik, gaser samt elektrokemi, och kan lösa uppgifter angående dem
  • Studenten kan namnge vanliga organiska föreningar och känner igen vanliga funktionella grupper samt organiska reaktioner

Rekommenderas vara den första kemikursen för de som gör Grundstudier i kemi för andra utbildningsprogram.

Höstterminen, period I

Kemins grundbegrepp, kemiska formler och reaktionslikheter, gaser, termokemi, atomens struktur, kemisk bindning, lösningar, kemisk jämvikt, termodynamik, syror och baser, elektrokemi, organisk kemi, funktionella grupper

Kursen är indelad i sex paket som vart och ett studeras under en vecka. Hälften av materialet behandlas under september månad (de första tre kursveckorna) och under sista veckan i september hålls det första mellanförhöret. I oktober behandlas den andra hälften av materialet under tre veckors tid varefter det andra mellanförhöret hålls. Under varje kursvecka avlägger studerandena sex Moodle-lektioner i egen takt. Genom att avlägga Moodle-lektionerna går man genom hela kursmaterialet i form av nätstudier.

Räkneövningar som lämnas in samt "workshops", där studenter löser uppgifter på plats.

Kursbedömningen (0-5) baserar sig på veckovisa veckouppgifter (totalt 6 veckouppgifter) samt på två mellanförhör.

Nätkurs. Därtill ordnas frivilliga närstudieträffar.