Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Ansvarigt utbildningsprogram: Kemikandidatprogrammet

Studiehelhet: Grundstudier i kemi

Kursen ersbjuds till studeranden vid andra utbildningsprogram.

Gymnasiekemi eller motsvarande kunskaper.

Kursen KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt i period II

Om värmekemi:

-du förstår vad reaktionsvärme (entalpi) innebär och hur man experimentellt kan bestämma en reaktions reaktionsvärme

-du förstår vad som avses med entropi och du kan koppla entropibegreppet till en termodynamisk förklaring av universums ökande kaos

-du kan förutspå reaktioners spontanitet med hjälp av de ovannämnda begreppen

Om atomens uppbyggnad:

-du kan skriva samtliga grundämnens elektronkonfiguration och med hjälp av elektronkonfigurationen kan du förutspå atomens kemiska beteende vid bildning av

bindningar

-du förstår hur det periodiska systemet är uppbyggt

-du kan förutspå grundämnenas periodiska karaktär utgående från deras elektronkonfiguration

Om kemiska bindningar:

-du förstår hur jonbindningar eller kovalenta bindningar uppstår

-du kan presentera molekylers kovalenta bindningar med hjälp av Lewis-strukturer

-du kan bestämma formen på en fleratomig molekyl med hjälp av Lewis-strukturen och VSEPR-teorin

-du kan tillämpa molekylorbitalteorin på tvåatomiga molekyler med likadana kärnor

Om aggregationstillstånd:

-du förstår hur olika molekyler växelverkar

-du förstår hur molekylers växelverkningar påverkar molekylens fysikaliska egenskaper

-du förstår sambandet mellan molekyler och deras aggregationstillstånd

Kursen rekommenderas åt kemihuvudämnesstuderanden under det första studieåret.

Kursen arrangeras i period I varje höst.

Värmekemi:

-inre energi, entalpi, entropi och fri energi

-termodynamikens grundlagar

-Hess lag, reaktionsvärme, föreningars bildningsvärme, reaktionsvärmens beräkning från föreningarnas standardbildningsvärmen,

Ämnens och molekylers struktur. Atomens struktur:

-atomorbitaler, atomers elektronkonfiguration, det periodiska systemets uppbyggnad utgående från atomernas elektronkonfiguration, periodiska egenskaper: joniseringsenergi, elektronaffinitet, atomradie

Kemisk bindning och molekylstrukturer

-elektronegativitet, bindningars polaritet, molekylers polaritet

-jonbinding: jonradie, polarisering av jonbindning

-kovalent bindning: Lewis-strukturer; resonans, elektronfattiga molekyler, utvidgade oktetter, molekylens fom och VSEPR - teorin, molekylers polaritet, grunder i molekylorbitalteorin för tvåatomiga molekyler, delokaliserade bindningar

Aggregationstillstånd och lösningar:

-växelverkningar mellan molekyler, förändring i aggregationstillstånd, ångtryck, fasdiagram,

-faktorer som påverkar lösligheten och kolligativa egenskaper

Lärobok: Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), kapitel 5–12 (1-3 upplagan); kapitel 5-13 (4 upplagan)

Föreläsningsmaterial

föreläsningar, workshops och räkneövningar

Skriftligt slutförhör. Allmänna utvärderingsskalan 0-5.

Föreläsningar, workshops och räkneövningar