Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

AYKEK181sv - Atomer molekyler och växelverkningar

Under den första grundkursen i kemi får du redskap att beskriva världen ur kemistens perspektiv.

Under kursen bekantar vi oss med atomers och molekyler struktur och sedan hur atomer och molekyler växelverkar med varandra. Du hittar målen för inlärningen i detalj på weboodi: https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=130887486&haet...

Kursen är den första grundkursen i kemi.

Under kursen har vi två föreläsningar per vecka och ca en räkneövning per vecka. Kursens Moodle-sida öppnar den 31.8. 

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Ansvarigt utbildningsprogram: Kemikandidatprogrammet

Studiehelhet: Grundstudier i kemi

Kursen ersbjuds till studeranden vid andra utbildningsprogram.

Gymnasiekemi eller motsvarande kunskaper.

Kursen KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt i period II

Om värmekemi:

-du förstår vad reaktionsvärme (entalpi) innebär och hur man experimentellt kan bestämma en reaktions reaktionsvärme

-du förstår vad som avses med entropi och du kan koppla entropibegreppet till en termodynamisk förklaring av universums ökande kaos

-du kan förutspå reaktioners spontanitet med hjälp av de ovannämnda begreppen

Om atomens uppbyggnad:

-du kan skriva samtliga grundämnens elektronkonfiguration och med hjälp av elektronkonfigurationen kan du förutspå atomens kemiska beteende vid bildning av

bindningar

-du förstår hur det periodiska systemet är uppbyggt

-du kan förutspå grundämnenas periodiska karaktär utgående från deras elektronkonfiguration

Om kemiska bindningar:

-du förstår hur jonbindningar eller kovalenta bindningar uppstår

-du kan presentera molekylers kovalenta bindningar med hjälp av Lewis-strukturer

-du kan bestämma formen på en fleratomig molekyl med hjälp av Lewis-strukturen och VSEPR-teorin

-du kan tillämpa molekylorbitalteorin på tvåatomiga molekyler med likadana kärnor

Om aggregationstillstånd:

-du förstår hur olika molekyler växelverkar

-du förstår hur molekylers växelverkningar påverkar molekylens fysikaliska egenskaper

-du förstår sambandet mellan molekyler och deras aggregationstillstånd

Kursen rekommenderas åt kemihuvudämnesstuderanden under det första studieåret.

Kursen arrangeras i period I varje höst.

Värmekemi:

-inre energi, entalpi, entropi och fri energi

-termodynamikens grundlagar

-Hess lag, reaktionsvärme, föreningars bildningsvärme, reaktionsvärmens beräkning från föreningarnas standardbildningsvärmen,

Ämnens och molekylers struktur. Atomens struktur:

-atomorbitaler, atomers elektronkonfiguration, det periodiska systemets uppbyggnad utgående från atomernas elektronkonfiguration, periodiska egenskaper: joniseringsenergi, elektronaffinitet, atomradie

Kemisk bindning och molekylstrukturer

-elektronegativitet, bindningars polaritet, molekylers polaritet

-jonbinding: jonradie, polarisering av jonbindning

-kovalent bindning: Lewis-strukturer; resonans, elektronfattiga molekyler, utvidgade oktetter, molekylens fom och VSEPR - teorin, molekylers polaritet, grunder i molekylorbitalteorin för tvåatomiga molekyler, delokaliserade bindningar

Aggregationstillstånd och lösningar:

-växelverkningar mellan molekyler, förändring i aggregationstillstånd, ångtryck, fasdiagram,

-faktorer som påverkar lösligheten och kolligativa egenskaper

Lärobok: Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), kapitel 5–12 (1-3 upplagan); kapitel 5-13 (4 upplagan)

Föreläsningsmaterial

föreläsningar, workshops och räkneövningar

Skriftligt slutförhör. Allmänna utvärderingsskalan 0-5.

Föreläsningar, workshops och räkneövningar

Kursprogram