Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

För att avlägga studieavsnittet krävs inte tidigare studier.

Efter avlagd kurs kan studenten:

  • redogöra hur olika ekonomiska tänkesatt och traditioner leder till olika praktiska lösningar inom ekonomisk politik samt redögora för bakgrunden och den historiska kontexten till dessa tänkesätt
  • förstå hur man inom olika ekonomivetenskapliga traditioner använder centrala begrepp som värde, prissättning, egendom, kapital, pengar och ekonomisk tillväxt
  • tillämpa ekonomiska tänkesätt och begrepp på relevanta samhällsvetenskapliga områden och till exempel då man gör upp en ekonomisk strategi för en organisation eller ett företag
  • demonstrera en förmåga att tänka både kritiskt och konstruktivt över nutida ekonomiska frågor och utmaningar

Kursen går ut på att presentera hur ekonomin fungerar i samhället, hur vi kan förstå ekonomin och centrala ekonomiska begrepp på olika sätt. Under kursens lopp får studeranden en uppfattning hur olika ekonomiska tänkesätt har uppkommit under olika historiska perioder och hur tänkesätten hör ihop med samhälleliga omständigheter. Vi funderar också på hur ekonomiska begrepp och tänkesätt kan applicaras i aktuella diskussioner om t.ex. statsbudgetering eller ekonomisk planering inom organisationer och företag.

Syll, L. P. (2007): De ekonomiska teoriernas historia. Stockholm: Studentlitteratur. s. 1–26; 99–139; 159–283; samt 351–386 (210s.).
OCH
Heiskala, R & Virtanen, Akseli (red.): Talous ja yhteiskuntateoria. Tre band. Helsinki: Gaudeamus. Band I: s. 1–74 (74 s.), Band II: s. 44–95; 115–184; samt 244–380 (256 s.), Band III: s. 1–93; 242–278 samt 307–334 (160 s.). Finns som e-bok via Helka.

Enligt skalan 0-5.

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, veckouppgifter samt litteratur/kurstentamen. Kursen kan också avläggas som litteraturtentamen vid ett allmänt tentamenstillfälle.

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Enligt de preliminära planerna ordnas föreläsningarna på Soc & kom, men görs tillgängliga via video så de kan följas på distans. Närmare information om arbetsformerna fås på första föreläsningen. (uppdaterat 25.11.21)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.