Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 26.10.2020
12:15 - 13:15
ons 28.10.2020
14:15 - 15:15
mån 2.11.2020
12:15 - 13:15
ons 4.11.2020
14:15 - 15:15
mån 9.11.2020
12:15 - 13:15
ons 11.11.2020
14:15 - 15:15
mån 16.11.2020
12:15 - 13:15
ons 18.11.2020
14:15 - 15:15
mån 23.11.2020
12:15 - 13:15
ons 25.11.2020
14:15 - 15:15
mån 30.11.2020
12:15 - 13:15
ons 2.12.2020
14:15 - 15:15
mån 7.12.2020
12:15 - 13:15
ons 9.12.2020
14:15 - 15:15

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • beskriva och kritiskt diskutera journalistik och kommunikation samt deras funktioner i samhället
 • centrala begrepp inom vetenskapsområdet
 • beskriva och tillämpa journalistikens ideal och etiska regelsystem
 • gestalta nyhetsprocessen och utöva källkritik
 • identifiera likheter och skillnader mellan journalistik och strategisk kommunikation
 • använda språkliga hjälpmedel,
 • ge och ta textrespons.

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen. Kursen omfattar journalistikens och kommunikationens grunder, bland annat grundläggande begrepp och principer om journalistikens ideal, källkritik, journalistiketik och journalistiska genrer, rapportering om invandring, strategisk kommunikation, desinformation och propaganda, miljökommunikation, mediespråk och språkriktighet, samt de stora förändringskrafterna på mediefältet och inom kommunikationsvetenskaplig forskning.

 1. Häger, Björn, 2014. Reporter. En grundbok i journalistik. Stockholm: Studentlitteratur, sidorna 1–90 (kapitlen 1–2 Journalist och Skriva), 391–454 (kapitel 9 Medielandskap).
 2. Thurén, Torsten & Werner, Jack 2019. Källkritik. 4. uppl. Stockholm: Liber, sidorna 1–118, 239–250 samt därtill två valfria kapitel bland fallstudierna.
 3. Falkheimer, Jesper och Heide, Mats, 2013. Strategisk kommunikation: en introduktion. Studentlitteratur.
 4. Seppänen, Janne, Väliverronen, Esa, 2019. Mediesamhället. Tampere: Vastapaino
 5. Journalistreglerna. Se www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/
 6. Yttrandefrihetslagen Se www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030460
 7. mediespråk.fi

Enligt skalan 0­–5. Både tentamen och skriftliga uppgifter ingår i bedömningen.

Kursen ordnas på distans. Aktivt deltagande i föreläsningarna förutsätts. Föreläsningarna spelas i regel inte in. (uppdaterat 17.9.20)

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen. Närvaroplikt 80 procent.

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.