Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 27.10.2020
10:15 - 11:45
fre 30.10.2020
10:15 - 11:45
tis 3.11.2020
10:15 - 11:45
tors 5.11.2020
14:15 - 15:45
tis 10.11.2020
10:15 - 11:45
tors 12.11.2020
14:15 - 15:45
tis 17.11.2020
10:15 - 11:45
tors 19.11.2020
14:15 - 15:45
tis 24.11.2020
10:15 - 11:45
tors 26.11.2020
14:15 - 15:45
tis 1.12.2020
10:15 - 11:45
tors 3.12.2020
14:15 - 15:45
tis 8.12.2020
10:15 - 11:45
tors 10.12.2020
12:15 - 17:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studerande från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

 • har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområde
 • har en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektiv
 • känner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökande
 • känner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheter
 • har en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiseras
 • har utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor

1. Undervisning (föreläsningar och rättsfallsövningar) 28 h.

2. Inlämningsuppgifter (rättsfall) på Moodle. Genomförande av uppgifterna kan ge 0-3 poäng till tentamen.

3. Litteraturstudier.

Under studieavsnittet lär sig studenterna systemet med grundrättigheter och grunderna i central offentligrättslig lagstifning genom att delta i föreläsningar och i olika övningar under föreläsningstid samt genom analys av rättslig material i inlämningsuppgifter och lösning av rättsfall under rättsfallsövningar.

  1. Mäenpää, Olli, Grunderna för god förvaltning, Helsingfors 2011. 313 s. Upplagan från 2007 kan också läsas. Kontakta den ansvariga läraren för närmare anvisningar. (Upplagan från 2007 kan lånas som e-bok)
  2. Ojanen, Tuomas, De grundläggande och mänskliga rättigheterna – en introduktion. Helsingfors 2010. 99 s.
  3. Lagstiftning: Ska tas med till tentamen

  Finlands grundlag 731/1999. Gr 101

  Förvaltningslag 434/2003. Af 101.

  L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019. Pr 103

  Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999. Af 301.

  Kommunallag 410/2015. Om 301.

  Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådets människorättskonvention) Gr 102

  Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. 13/2003. Af 107.

Enligt skalan 0-5

1) Deltagande i undervisningen, litteraturstudier och skriftlig tentamen vid kurstentamen eller allmän tentamen

2) Litteraturstudier och skriftlig tentamen vid allmän tentamen

Föreläsningarna börjar tisdag 27.10.2020 kl. 10-12 och pågår med ett undantag (fredag 30.10 kl. 10-12) tisdagar 10-12 och torsdagar 14-16 (ingen föreläsning torsdag 29.10) perioden till slut. Mot slutet av kursen genomförs rättsfallsövningar (gruppindelningen) enligt en tidtabell, som meddelas i WebOodi. Såväl föreläsningar som rättsfallsövningar genomförs på distans, via Zoom. Föreläsningarna streamas och bandas och läggs sedan in på kursens Moodle-område. Presemo används också vid föreläsningarna. Närmare information om Zoom- och Presemo-länkar skickas till de anmälda strax före kursens början. (uppdaterat 19.10.20)

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

När du anmäler dig till kursen, meddela samtidigt om du har önskemål om vilken övningsgrupp du vill delta i. Meddela om önskemålen via den här blanketten. Grupperna kan fyllas snabbt, och därför kan vi inte garantera att du ryms med i den grupp du i första hand önskar delta i. Vi meddelar dig om detta i så fall.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.