Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studenterna ska efter avlagd kurs kunna:

  • redogöra för den grundläggande uppbyggnaden av socialförsäkringssystemet, d.v.s. vilka risksituationer det täcker och dess indelning i olika nivåer,
  • redogöra för vilka myndigheter och aktörer som står för olika typer av utkomstskydd och service i socialförsäkringssystemet,
  • redogöra för den innehållsliga regleringen ifråga om lagar som ingår i kursfordringarna,
  • välja riktig lag och riktiga bestämmelser vid praktisk tillämpning på vanliga typer av klientsituationer, d.v.s. vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmögenhet, rehabilitering, funktionshinder, ålderdom, arbetsolycksfall, yrkessjukdom samt vid havandeskap och förlossning,
  • anvisa kommande klienter relevanta rättsskyddsmedel för ändringssökande vid ovan nämnda situationer.

Föreläsningar (24 timmar) samt rättsfallsövningar enskilt och i grupp.

Enligt skalan 0-5.

Kan avläggas genom att:

1) delta i kursen och klara kurstentamen eller

2) som litteraturtentamen.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.