Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • kan förstå vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär,
  • behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsätt
  • förstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem.
  • är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen

Kursen består av föreläsningar och gruppuppgifter. Till kursen hör även en skriftlig tentamen.

För alla obligatorisk litteratur:
1. Karisto, A., Takala, P., Haapola, I., Finland i förvandling. Levnads­standardens, livsföringens och socialpolitikens utveckling i Finland. 1998. s. 124-381.

eller

Av läraren anvisad litteratur.
2. Johansson, H. Socialpolitiska klassiker. 2008.
3. Nygård, M. Socialpolitik i Norden. Studentlitteratur 2013.

Enligt skalan 0-5

Kursen ordnas på distans.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, uppgifter) och tenterar litteratur (två valbara böcker från punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle (punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.