Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter i från olika utbildningsprogram vid HU och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen
  • förstår den statsvetenskapliga kunskapens praktiska betydelse i samhällspolitiken och i arbetslivet
  • kan identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets utveckling
  • kan identifiera de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen
  • kan analysera och tillämpa de viktigaste begreppen och frågeställningarna på området

Studieavsnittet består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0-5.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), grupparbeten och skriftlig tentamen. Tentamen kan avläggas vid tre angivna allmänna tentamenstillfällen under läsåret, 18.1.19, 1.3.19 och 9.5.19.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Mer information om tid, plats, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.