Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 16.1.2018
08:15 - 09:45
tors 18.1.2018
12:15 - 13:45
tis 23.1.2018
08:15 - 09:45
tors 25.1.2018
12:15 - 13:45
tis 30.1.2018
08:15 - 09:45
tors 1.2.2018
12:15 - 13:45
tis 6.2.2018
08:15 - 09:45
tors 8.2.2018
12:15 - 13:45
tis 13.2.2018
08:15 - 09:45
tors 15.2.2018
12:15 - 13:45
tis 20.2.2018
08:15 - 09:45
tors 22.2.2018
12:15 - 13:45
tis 27.2.2018
08:15 - 10:45
tors 1.3.2018
12:15 - 13:45
ons 7.3.2018
09:15 - 11:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
  • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
  • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
  • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Studieavsnittet består av föreläsningar, närstudietillfällen och gruppuppgifter. Till studieavsnittet hör en skriftlig tentamen.

  1. Rothstein, B. (red.) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. SNS förlag 2010. 296 s. Även 5. uppl. kan läsas.
  2. Bevir, M. Governance: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2012. 152 s. (e-bok)
  3. Sjöblom, S. Den starka statens styrningsproblem. Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser 2011. 111 s.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar, gruppuppgifter och skriftlig tentamen.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.