Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet passar för studenter i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning
  • identifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analys
  • jämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska system
  • exemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationer
  • reflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv

Studieavsnittet består av föreläsningar och individuella uppgifter (föreläsningsdagböcker, essä och diskussion).

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar och individuella uppgifter: föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion på basen av anvisad litteratur.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Mer information om tid, plats, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.