Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 21.12.2018
10:00 - 14:00

Beskrivning

Introduktion till statskunskap

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
  • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
  • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
  • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Studieavsnittet består av föreläsningar, närstudietillfällen och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Studieavsnittet kan även tenteras vid allmänt tentamenstillfälle varvid all kurslitteratur tenteras som en helhet.

Enligt skalan 0-5.

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.