Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
12:00 - 14:00
tors 5.9.2019
08:00 - 10:00
tis 10.9.2019
12:00 - 14:00
tors 12.9.2019
08:00 - 10:00
tis 17.9.2019
12:00 - 14:00
tors 19.9.2019
08:00 - 10:00
tis 24.9.2019
12:00 - 14:00
tors 26.9.2019
08:00 - 10:00
tis 1.10.2019
12:00 - 14:00
tors 3.10.2019
08:00 - 10:00
tis 8.10.2019
12:00 - 14:00
tors 10.10.2019
08:00 - 10:00
tis 15.10.2019
12:00 - 14:00
tors 17.10.2019
08:00 - 10:00

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Introduktion till statskunskap

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
  • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
  • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
  • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Studieavsnittet består av föreläsningar, närstudietillfällen och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Studieavsnittet kan även tenteras vid allmänt tentamenstillfälle varvid all kurslitteratur tenteras som en helhet.

Enligt skalan 0-5.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), gruppuppgifter och skriftlig tentamen. Gruppuppgifterna ersätter en del av litteraturen.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet. Godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.