Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet passar för studenter i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till statskunskap

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
  • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
  • bedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektor
  • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocesser
  • tillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem
Studieavsnittet ger en översikt av organisationsteoretiska begrepp och perspektiv med särskild relevans för offentlig sektor samt insikter i policyprocessers olika skeden och dynamik. Under kursen behandlas även organisatoriska och processrelaterade lösningar och handlingsalternativ för att hantera de problem som dagens offentliga sektor ställs inför. Studieavsnittet består av föreläsningar och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.
  1. Christensen, T., Laegreid, P. & Roness, P. Organisationsteori för offentlig sektor. Liber 2005. 240 s.
  2. Olsson, J. et al. Policy i teori och praktik. Studentlitteratur 2019. 369 s.

Enligt skalan 0-5.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), gruppuppgifter och skriftlig tentamen. Gruppuppgifterna ersätter en del av litteraturen.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet. Godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Läsåret 2020-2021 kan kursen endast genomföras som tentamen. Tentamensdatum: lör 14.11.20 kl. 9.00-13.00, fre 26.2.20 kl. 12.30-16.30. Övriga tentdatum publiceras senare i Weboodi.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.