Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 10.3.2020
14:15 - 15:45
tors 12.3.2020
14:15 - 15:45
tis 17.3.2020
14:15 - 15:45
tors 19.3.2020
14:15 - 15:45
tis 24.3.2020
14:15 - 15:45
tors 26.3.2020
14:15 - 15:45
tis 21.4.2020
14:15 - 15:45
tors 23.4.2020
14:15 - 15:45
mån 4.5.2020
12:15 - 13:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studenten som har genomfört studiehelheten har lärt sig de centrala begreppen i den feministiska teoribildningen och i den genusvetenskapliga forskningen. Efter genomförd kurs ska studeranden

  • kunna identifiera hur kön och sexualitet fungerar som kulturella och samhälleliga kategorier
  • kunna diskutera hur kön relaterar till andra skillnader och vad begreppet intersektionalitet betyder
  • kunna identifiera och redogöra för centrala begrepp och forskningsfrågor inom den feministiska forskningen
  • ha en uppfattning om feministisk vetenskapskritik
  • ha en förmåga att iaktta, diskutera och analysera vardagsfenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen

Kursen förutsätter aktivt deltagande och eget ansvar för lärprocessen. Kursen består av 20 timmar föreläsningar, litteraturstudier, lärdagbok och projektarbete under kursens gång. Obligatorisk närvaro.

Vid behov kan kursen avläggas med en litteraturtentamen.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Lärdagboken utgör basen för examination, men aktivt deltagande under föreläsningar beaktas med 20%.

Bedömningen av lärdagboken beaktar att dagboken är ett verktyg som beskriver lärprocessen och visar på en förändring i kunnandet under kursens gång, inte endast i slutet av den. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid de studerandes förmåga att sammanfatta huvuddragen i litteraturen och föreläsningarna, analytiskt reflektera över innehållet, ställa nya frågor och söka svar på frågor som förblivit oklara.

Inlärningsdagbok, mindre uppgifter under kursens gång, aktivt deltagande under föreläsningar.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.