Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 1.3.2019
10:00 - 14:00

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till socialpsykologi

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • förstår hur vissa för grupprelationer centrala fenomen som social perception, attityder och attribution kan studeras ur olika teoretiska synvinklar
  • kan beskriva teorin om social identitet och dess ursprung samt känner till hur teorin kan användas i forskning om relationer mellan grupper
  • känner till olika förklaringsmodeller bakom stereotypier och fördomar
  • känner till hur socialpsykologisk kunskap om grupprelationer tillämpas i praktiken för att förbättra relationer mellan grupper

Enligt skalan 0-5

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet avläggs genom en litteraturtentamen vid ett allmänt tentamenstillfälle då socialpsykologi kan tenteras eller i examinarium om möjligt. Bedömningskriterier fås vid behov av tentatorn.

Tentanmälningen görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.