Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 10.5.2019
10:00 - 14:00

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till socialpsykologi

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • förstår hur vissa för grupprelationer centrala fenomen som social perception, attityder och attribution kan studeras ur olika teoretiska synvinklar
  • kan beskriva teorin om social identitet och dess ursprung samt känner till hur teorin kan användas i forskning om relationer mellan grupper
  • känner till olika förklaringsmodeller bakom stereotypier och fördomar
  • känner till hur socialpsykologisk kunskap om grupprelationer tillämpas i praktiken för att förbättra relationer mellan grupper

Studiematerial
  • Augoustinos, M. Walker, I. & Donaghue, N. Social cognition. An integrated introduction. 3rd ed. (2014). Kap. 1-5, 183s.
  • Understanding peace and conflict through social identity theory. Contemporary global perspectives. Eds. McKeown, S., Haji, R., & Ferguson, N. (2016). Kap. 1-4, 70 s.
  • Brown, R. Prejudice. Its social psychology. Malden, MA 2010. (280 s)
  • De Zavala, A. G. & Cichocka, A. (eds.) (2013). Social Psychology of Social Problems. The intergroup context. (363 s.)

Enligt skalan 0-5

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet avläggs genom en litteraturtentamen vid ett allmänt tentamenstillfälle då socialpsykologi kan tenteras eller i examinarium om möjligt. Bedömningskriterier fås vid behov av tentatorn.

Tentanmälningen görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.