Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till socialpsykologi

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • förstår hur vissa för grupprelationer centrala fenomen som social perception, attityder och attribution kan studeras ur olika teoretiska synvinklar
  • känner till teorierna om social identitet och social kategorisering, och kan relatera dessa teorier till varandra
  • kan beskriva teorin om social identitet och dess ursprung samt känner till hur teorin kan användas i forskning om relationer mellan grupper
  • känner till såväl traditionella som konstruktionistiska och diskursiva synsätt på social identitet
  • känner till olika förklaringsmodeller bakom stereotypier och fördomar, gruppkonflikter och nationalism
  • känner till hur socialpsykologisk kunskap om grupprelationer tillämpas i praktiken för att förbättra relationer mellan grupper

Kursen består av föreläsningar, grupp- och individuella arbeten samt slutessä. Alternativt kan kursen avläggas som litteraturtentamen.

A) KURS:

  • Augoustinos, M. Walker, I. & Donaghue, N. Social cognition. An integrated introduction. 3rd ed. (2014). Kap. 1, 2, 4, 6-8 (ca 200 s).

Samt av läraren angivet material.

B) LITTERATURTENTAMEN:

  • Augoustinos, M. Walker, I. & Donaghue, N. Social cognition. An integrated introduction. 3rd ed. (2014). Kap. 1, 2, 4, 6-8 (ca 200 s).
  • Brown, R. Prejudice. Its social psychology. Malden, MA 2010. (280 s)
  • Hornsey, M. (2008). Social Identity Theory and Self‐categorization Theory: A Historical Review. Social and Personality Psychology Compass, 2:1, 204-222.

Samt ETT av följande alternativ (1 eller 2):

1. De Zavala, A. G. & Cichocka, A. (eds.) (2013). Social Psychology of Social Problems. The intergroup context. (363 s.)

ELLER:

2. McKeown, S., Haji, R., & Ferguson, N. (Eds.) (2016). Understanding peace and conflict through social identity theory. Contemporary global perspectives. Kap. 1-4, 70 s.
SAMT:
Reicher, S., & Hopkins, N. (2001). Self and Nation. London, Thousand Oaks, California, SAGE. (239 s.)

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt: 1) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, uppgifter, övningar m.m.) och skriver en essä. 2) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle litteraturen i punkt B.

Kursen ordnas på distans via Zoom (uppdaterat 19.11.20).

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.