Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 6.11.2017
16:15 - 17:45
tis 7.11.2017
16:15 - 17:45
mån 13.11.2017
16:15 - 17:45
tis 14.11.2017
16:15 - 17:45
mån 20.11.2017
16:15 - 17:45
tis 21.11.2017
16:15 - 17:45
mån 27.11.2017
16:15 - 17:45
tis 28.11.2017
16:15 - 17:45
mån 4.12.2017
16:15 - 17:45
tis 5.12.2017
16:15 - 17:45
mån 11.12.2017
16:15 - 17:45
tis 12.12.2017
16:15 - 17:45
mån 18.12.2017
14:15 - 15:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Kursen passar för studerande vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper och för alla som arbetar med barn eller är intresserade av ämnet.

Kursen Introduktion till socialpsykologi

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avlutat studieavsnitt:

  • har skapat sig en helhetsmässig bild av utvecklings- och barnpsykologi och förstår på vilket sätt utomstående riskfaktorer samt barnets inneboende sårbarhet, samt skyddande faktorer och barnets egna resiliens inverkar på lång sikt på barnets psykiska utveckling.
  • har fått en uppfattning om hur barnets egenskaper samt faktorer relaterade till familjen och omgivningen befinner sig i växelverkan. Studenten skapar sig en grundläggande förståelse för hur fenomen inom familjen så som uppfostringsstil, anknytning, samt mentaliseringsförmåga står i växelverkan med barnets temperament och egenskaper.
  • förstår psykiska svårigheter hos barn ur ett utvecklingsperspektiv. Studenten förstår hur psykiska svårigheter tar sig i uttryck hos barn i olika åldrar, och har en uppfattning om vissa specifika och generella riskfaktorer kopplade till dessa.

Under kursen bekantar vi oss med psykisk ohälsa hos barn, samt på vilket sätt barnets medfödda egenskaper och omgivning påverkar barnets psykiska mående. Under kursen betonas utvecklingspsykologiska aspekter och utvecklingsuppgifter hos det växande barnet. Under kursen betonas även både riskfaktorer och sårbarhet samt skyddande faktorer och resiliens. Eftersom ett barns uppväxtmiljö samt omständigheter i familjen har en stor inverkan på barnets utveckling, så ligger fokus även på detta.

Kursen består av föreläsningar, en kort inlämningsuppgift och en tentamen. Under föreläsningarna ses exemplifierande videoklipp, och vid föreläsningarna presenteras olika ”case” som studenterna får fundera kring. Inlämningsuppgiftens tema är valbart, men relaterar till barns psykiska mående och dess koppling till skolan eller familjen. I arbetet kan man välja att lägga fokus på psykisk ohälsa hos barn antingen ur ett familje- eller skolperspektiv.

Enligt skalan 0-5. Ifall man väljer att gå kursen (alternativ a) består vitsordet till 70% av tentamensvitsordet och till 30% av vitsordet på inlämningsarbetet.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

1) Studenten deltar i kursen (föreläsningar samt arbete) och tenterar litteraturen enligt alternativ a) och föreläsningsinnehållet.

2) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle, eller om möjligt i examinarium, med litteratur enligt punkt b). Kursen kan tenteras enbart vid vissa allmänna tentamenstillfällen (datumen anges senare)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.