Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 7.5.2018
16:30 - 19:45
tis 8.5.2018
16:30 - 19:45
mån 14.5.2018
16:30 - 19:45
tis 15.5.2018
16:30 - 19:45
mån 21.5.2018
16:30 - 19:45
tis 22.5.2018
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Öppna universitetets sommarundervisning är avgiftsfri för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för anmälan med undantag för eventuella materialavgifter.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Kursen passar för studerande vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper och för alla som arbetar med barn eller är intresserade av ämnet.

Kursen Introduktion till socialpsykologi

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avlutat studieavsnitt:

 • har skapat sig en helhetsmässig bild av utvecklings- och barnpsykologi och förstår på vilket sätt utomstående riskfaktorer samt barnets inneboende sårbarhet, samt skyddande faktorer och barnets egna resiliens inverkar på lång sikt på barnets psykiska utveckling.
 • har fått en uppfattning om hur barnets egenskaper samt faktorer relaterade till familjen och omgivningen befinner sig i växelverkan. Studenten skapar sig en grundläggande förståelse för hur fenomen inom familjen så som uppfostringsstil, anknytning, samt mentaliseringsförmåga står i växelverkan med barnets temperament och egenskaper.
 • förstår psykiska svårigheter hos barn ur ett utvecklingsperspektiv. Studenten förstår hur psykiska svårigheter tar sig i uttryck hos barn i olika åldrar, och har en uppfattning om vissa specifika och generella riskfaktorer kopplade till dessa.

Under kursen bekantar vi oss med psykisk ohälsa hos barn, samt på vilket sätt barnets medfödda egenskaper och omgivning påverkar barnets psykiska mående. Under kursen betonas utvecklingspsykologiska aspekter och utvecklingsuppgifter hos det växande barnet. Under kursen betonas även både riskfaktorer och sårbarhet samt skyddande faktorer och resiliens. Eftersom ett barns uppväxtmiljö samt omständigheter i familjen har en stor inverkan på barnets utveckling, så ligger fokus även på detta.

Kursen består av föreläsningar, en kort inlämningsuppgift och en tentamen. Under föreläsningarna ses exemplifierande videoklipp, och vid föreläsningarna presenteras olika ”case” som studenterna får fundera kring. Inlämningsuppgiftens tema är valbart, men relaterar till barns psykiska mående och dess koppling till skolan eller familjen. I arbetet kan man välja att lägga fokus på psykisk ohälsa hos barn antingen ur ett familje- eller skolperspektiv.

 1. Rick E. Ingram, Joseph M. Price (ed.) Vulnerability to psychopahtology: risk across the lifespan
  (2001 eller senare upplaga), studerande väljer EN kapitel helhet (Substance Use, Depression,
  Anxiety, Schizophrenia eller Eating Disorders) där det ingår tre kapitel. Helheten man väljer att läsa meddelas vid tentamensanmälan.
  SAMT
 2. Broberg, Almqvist, Tjus: Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar (2003 eller senare upplaga),
  hela boken.

Enligt skalan 0-5. Ifall man väljer att gå kursen (alternativ a) består vitsordet till 70% av tentamensvitsordet och till 30% av vitsordet på inlämningsarbetet.

Föreläsningar 24 h + skriftligt arbete + arbete i webbinlärningsmiljön Moodle + tentamen

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Moodlesidan öppnas 7.5.2018.

Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i undervisningsprogrammet med Helsingfors unversitets användarnamn en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Tentamensdagar:

30.05.18 kl. 17-19
04.07.18 kl. 16-18
08.08.16 kl. 16-18

Kom ihåg att anmäla dig till tenten. I studieavgiften ingår de tentamensdagar som nämns i undervisningsprogrammet.

Anmälan till tentamen och anvisningar

Tentplatserna

Praktiska anvisningar