Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Avoimen yliopiston opiskelijat, jotka haluavat saada perustiedot immateriaalioikeuksista ja kuluttajaoikeudesta. Kurssi vastaa oikeusnotaarin tutkinnon aineopintoihin lukeutuvaa pakollista kurssia 1 op:n laajuista loppukuulustelua lukuun ottamatta.

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op tai 5 op.

Johdatus oikeustieteeseen 3 op tai 5 op.

Tavoitteena on, että tunnet ja ymmärrät sekä immateriaalioikeuden että kuluttajaoikeuden systematiikan, keskeiset periaatteet ja sääntelyn, kykenet soveltamaan tietämystäsi oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pystyt kriittisesti arvioimaan näiden oikeudenalojen keskeistä sisältöä. Ryhmätyöskentelyn erityisenä tavoitteena on syventää tietämystäsi ja ymmärrystäsi sekä immateriaalioikeudesta että kuluttajaoikeudesta oikeudenaloina, kehittää taitojasi oikeudellisen lähdeaineiston kartoittamisessa ja analysoinnissa, edistää kykyäsi soveltaa tietoja ja argumentoida oikeudellisesti sekä parantaa ilmaisukykyäsi.

Osasuorituksina ovat esseiden, oikeustapausanalyysien ja muistioiden muodossa toteutettavat välikuulustelut (immateriaalioikeudesta 2 op ja kuluttajaoikeudesta 1 op) ja tähän liittyvä pakollinen pienryhmätyöskentelyjakso verkossa (immateriaalioikeudesta 0,5 op ja kuluttajaoikeudesta 0,5 op), johon sisältyy mm:

- immateriaalioikeusjärjestelmän keskeiset piirteet ja tavoitteet, kansainvälinen immateriaalioikeus ja EU:n immateriaalioikeus pääpiirteittäin
- tekijänoikeus ja lähioikeudet: tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tavoitteet, kohde, suojan, edellytykset ja suojan sisältö
- patenttioikeus: patenttioikeuden tavoitteet, kohde, suojan edellytykset ja suojan sisältö;
- tunnusmerkkioikeudet: tavaramerkki- ja toiminimioikeuden tavoitteet, kohde, suojan edellytykset ja suojan sisältö
- hyvän tavan vastaista ja sopimatonta markkinointia koskeva sääntely, sopimusehtojen sääntely ja suhde sopimusten sovitteluun,
- yleistä tuoteturvallisuutta koskevat keskeiset periaatteet ja suhde tuotevastuuseen
- mallioikeus: mallioikeuden tavoitteet, kohde, suojan edellytykset ja suojan sisältö;
- vilpillistä kilpailua koskevan sääntelyn yhteydet immateriaalioikeuteen
- kuluttajaoikeuden perusrakenne ja systematiikka, keskeiset oikeuslähteet, viranomaisvalvonta ja riidanratkaisujärjestelmä, kuluttajaoikeuden EU-oikeudellinen tausta sekä kansainvälistymisen vaikutukset
- kuluttajasopimukset ja yleinen sopimusoikeus, kulutustavaran kauppaa ja kulutuspalveluita koskeva sääntely, koti- ja etämyynti, erityisesti verkkokauppa, asuntokauppa

1) Haarmann, P-L: Immateriaalioikeus (2014), s. 45–136, 167 – 254, 265 – 288, 299 – 316, 349 – 402. Sisäänvedetystä petiittitekstistä luetaan vain oikeustapaukset.
2) Villa, Seppo et al.: Yritysoikeus (2014), 1001–1187. (sähköisissä kirjoissa samat sivut)

Opetuksen aikana voidaan osoittaa oppimista tukevaa täydentävää kirjallisuutta.

Keskeiset säädökset (ei tyhjentävä):

Immateriaalioikeus
Mallioikeuslaki 12.3.1971/221 (Yr 421)
Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7 (Yr 418) (ks. HE 201/2018 vp)
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 (Yr 401)
Patenttilaki 15.12.1967/550 (Yr 408)
Toiminimilaki 2.2.1979/128 (Yr 116)
Yhteismerkkilaki 5.12.1980/795 (Yr 420) (ks. HE 201/2018 vp)
L hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800 (Yr 414)
L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061 (Yr 605)
Liikesalaisuuslaki 10.8.2018/595 (Yr 606)
L tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista 29.12.2016/1494 (Yr 404)
L sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917, luvut 21 ja 22 (Vi 105)
L orpoteosten käyttämisestä 8.11.2013/764 (Yr 403)
L oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656 (Yr 410)
L oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 (Yr 411a)
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) artikla 118 (VaEU 102)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (YrEU 401)
Yleissopimus eurooppapatenttien myöntämisestä, tehty Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 (YrEU 408)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä (YrEU 409)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (YrEU 411)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä (YrEU 412)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta (YrEU 414)
Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista (YrEU 415)

Kuluttajaoikeus
Oikeusnotaarin opetussuunnitelmat 2017–2020, tiedekuntaneuvosto 21.5.2019 täydennykset ja korjaukset
58
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38. (Yr 501)
VNA kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 11.9.2008/601 (Yr 505)
Kuluttajaturvallisuuslaki 22.7.2011/920 (Yr 502)
Tuotevastuulaki 17.8.1990/694. (Si 303)
Asuntokauppalaki 23.9.1994/843. (Si 505) L kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 15.12.2000/1074. (Yr 506)
Laki matkapalveluyhdistelmistä 14.12.2017/901 (Yr 508)
Ryhmäkannelaki 13.4.2007/444
L sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917, luvut 15, 24 ja 26 (Vi 105)

Yleisarvosana 0-5. Jokainen tehtävä monivalintehtävää lukuun ottamatta vaikuttaa 20 % kurssin arvosanaan.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa kurssi on laajuudeltaan 5 op ja se sisältää myös Yksityisoikeus II - temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun (josta immateriaalioikeuden ja kuluttajaoikeuden osuus on 1 op). Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelija suorittaa loppukuulustelun tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Verkkokurssi, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavien kurssin aihepiirin kattavien tehtävien palauttamista määräajassa.

Avoimen yliopiston kurssi suoritetaan 4 op:n laajuisena kokonaisuutena eli kurssista ei voi erikseen suorittaa immateriaalioikeuden osuutta tai kuluttajaoikeuden osuutta.

AIKATAULU

Moodle avautuu ke 10.6.2020. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Ryhmäjako verkkokeskustelutehtävää varten tehdään ma 22.6. jonka jälkeen verkkokeskustelutehtävä käynnistyy.

Tehtävien palautusaikataulut:

1) palautus 27.6. mennessä: immateriaalioikeudellinen tekstianalyysi, jonka suosituspituus on n. 2 s. (arvosana 0-5)

2) viikoittaiseen keskusteluun osallistuttava 4.7., 11.7., 18.7. ja 25.7. mennessä: immateriaalioikeudellinen verkkokeskustelu ajankohtaisaiheesta pienryhmässä (arvosana 0-5)

3) palautus 18.7. mennessä: immateriaalioikeudellinen essee, jonka suosituspituus on n.4-5 s. (arvosana 0-5)

4) palautus 1.8. mennessä: kuluttajaoikeudellinen oikeustapausanalyysi, jonka suosituspituus on n. 3-4s. (arvosana 0-5)

5) palautus 15.8. mennessä: käytännön kuluttajaoikeudellista ongelmaa käsittelevä muistio, jonka suosituspituus on n. 3-4 s. (arvosana 0-5). Tehtävään liittyy vertaisarviointi (vapaaehtoinen)

6) palautus 15.8. mennessä: immateriaali- ja kuluttajaoikeuden monivalintakysymykset (eivät vaikuta arvosanaan)

Kurssin verkkotehtäviin on mahdollista vastata myös ruotsiksi. Mikäli haluat suorittaa myös verkkokeskustelutehtävän ruotsiksi, ilmoita siitä moodessa tai opettajalle viimeistään su 21.6. Ruotsinkielinen pienryhmä voidaan perustaa mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään neljä ruotsinkielistä opiskelijaa. Ryhmäjako tehdään ma 22.6. jonka jäljeen verkkokeskustelutehtävä käynnistyy.

Kurssi kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Yksityisoikeus II -temaattista kokonaisuutta.