Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar

 • en del som betalas till samarbetsinstitutet
 • en del som betalas till Öppna universitetet, 30 euro (betalas som internetbetalning till Öppna universitetet i samband med anmälan).

Mer information om avgiften och om anmälnings- och betalningsvillkoren på arrangörens webbsidor.

Arrangör: Helsingfors arbis

Anmälan till kurserna görs både

1) till institutet som anordnar studierna och

2) Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen på institutets egna sidor

Beskrivning

Efter avslutad kurs

har de studerande

 • grundkunskaper om lärandets fenomen och processer
 • grundkunskaper om utveckling som en process som formas av biologi, psykologi och kultur
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

De studerande

 • kan fungera målmedvetet och konstruktivt i interaktionssituationer
 • kan reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet med hjälp av inlärningspsykologisk och utvecklingspsykologisk information
 • kan tillämpa teknologi i gemensamt kunskapsskapande.

I studieavsnittet behandlas:

 • Lärande ur den pedagogiska psykologins och inlärningsforskningens synvinkel.
 • Lärandets och utvecklingens övergripande karaktär och betydelse i referensramen för uppfostran och utbildning.
 • Hjärnans utveckling och flexibilitet och hur den påverkas av sociala och kulturella faktorer.
 • Utvecklings- och lärandeprocesser som starkt sammanbundna processer.
 • Interaktionens dynamik både vetenskapligt och som reflektion över det egna beteendet.
 • Lärarens eget beteende och utveckling som en viktig del av den pedagogiska interaktionen.
 • Aktiverande och undersökande workshops som stöd för insiktsfullt lärande och uppbyggande av motivation.

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005). Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. & Wagenaar, W. A. (2014). Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology (16th edition). Hampshire: Wadsworth Cengage Learning. (utvalda delar)

OCH

 • 2–5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

Fallstudieuppgifter, interaktivt samtal, kamratrespons, förhandsuppgifter, användning av modern digital teknologi. Att utveckla sin förmåga att arbeta i grupp med självständiga grupparbeten.

Enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten. I bedömningen läggs speciell vikt på hur de studerande tillämpar och konceptualiserar kursens innehåll. Problemen och frågorna i tentamen ska lösas med hjälp av kunskaper från kursen. De studerande reflekterar också på basis av kursuppgifterna över de viktigaste ämnena som tagits upp under kursen. I bedömningen belönas de studerande för egna insikter.

14 timmar föreläsningar + 14 timmar gruppövningar + 6 timmar självständigt grupparbete + essä/tentamen

Undervisning: ti 24.10-5.12.17 kl. 16.30-19.45

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Kurssidorna öppnas samma dag som kursen börjar.

Kursen är en del av grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp

Praktiska anvisningar