Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitete
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som genomför pedagogiska studier för lärare 60 sp.

Efter avslutad kurs

har de studerande

 • grundkunskaper om lärandets fenomen och processer
 • grundkunskaper om utveckling som en process som formas av biologi, psykologi och kultur
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

De studerande

 • kan fungera målmedvetet och konstruktivt i interaktionssituationer
 • kan reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet med hjälp av inlärningspsykologisk och utvecklingspsykologisk information
 • kan tillämpa teknologi i gemensamt kunskapsskapande.

I studieavsnittet behandlas:

 • Lärande ur den pedagogiska psykologins och inlärningsforskningens synvinkel.
 • Lärandets och utvecklingens övergripande karaktär och betydelse i referensramen för uppfostran och utbildning.
 • Hjärnans utveckling och flexibilitet och hur den påverkas av sociala och kulturella faktorer.
 • Utvecklings- och lärandeprocesser som starkt sammanbundna processer.
 • Interaktionens dynamik både vetenskapligt och som reflektion över det egna beteendet.
 • Lärarens eget beteende och utveckling som en viktig del av den pedagogiska interaktionen.
 • Aktiverande och undersökande workshops som stöd för insiktsfullt lärande och uppbyggande av motivation.

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005). Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. & Wagenaar, W. A. (2014). Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology (16th edition). Hampshire: Wadsworth Cengage Learning. (utvalda delar)

OCH

 • 2–5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

Enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten. I bedömningen läggs speciell vikt på hur de studerande tillämpar och konceptualiserar kursens innehåll. Problemen och frågorna i tentamen ska lösas med hjälp av kunskaper från kursen. De studerande reflekterar också på basis av kursuppgifterna över de viktigaste ämnena som tagits upp under kursen. I bedömningen belönas de studerande för egna insikter.

Föreläsningar 14 timmar + gruppundervisning 10 timmar + 4 timmar självständigt grupparbete + 6 timmar självständigt arbete + webbtentamen

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet: Fallstudieuppgifter, interaktivt samtal, kamratrespons, förhandsuppgifter, användning av modern digital teknologi. Att utveckla sin förmåga att arbeta i grupp med självständiga grupparbeten.

Undervisning: ti 15.10.-26.11.19 kl. 16.30-19.45

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 15.10.19. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor

Praktiska anvisningar