Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitete
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som genomför grundstudier i pedagogik eller som har studierätt till pedagogiska studier för lärare 60 sp (ämneslärarstudier).
Studieavsnittet (undervisning på svenska) är öppet för studenter från andra utbildningsprogram som en del av grundstudieheten i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Efter avslutat studieavsnitt ska studenten ha

 • grundkunskaper om människans utveckling och hur utvecklingen påverkas bl.a. av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer
 • grundkunskaper om olika lärprocesser
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

Efter avslutat studieavsnitt kan studenten

 • fungera målmedvetet, etiskt och konstruktivt i interaktionssituationer
 • reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet utgående från psykologisk och pedagogisk teori

I studieavsnittet behandlas:

 • Teorier och forskning om människanslärande och utveckling
 • Fostran och utbildning ur ett utvecklings- och mångfaldsperspektiv
 • Hjärnans utveckling och plasticitet och dess påverkan av sociala och kulturella faktorer
 • Utvecklings- och lärprocesser som starkt sammanbundna processer
 • Interaktion och reflektion kring interaktion i den egna pedagogiska verksamheten
 • Lärarens bemötande som en viktig del av den pedagogiska interaktionen.

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005). Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Smith, E., Nolen-Hoeksema, S. (2009), Introduction to psychology. Cengage Learning. (utvalda delar) För studenter inom studieinriktningen Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

OCH

 • 2–5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

Enligt skalan 0–5.

OBS! Kursen ordnas på distans.

Föreläsningar 14 t + gruppundervisning 8 t + självständigt grupparbete 4 t + webbtentamen/hemtentamen

Undervisning: ti 27.10.-8.12.20 kl. 16.30-19.45.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 27.10.20. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor.

Praktiska anvisningar