Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar

 • en del som betalas till samarbetsinstitutet
 • en del som betalas till Öppna universitetet, 30 euro (betalas som internetbetalning till Öppna universitetet i samband med anmälan).

Mer information om avgiften och om anmälnings- och betalningsvillkoren på arrangörens webbsidor.

Arrangör: Helsingfors arbis

Anmälan till kurserna görs både

1) till institutet som anordnar studierna och

2) Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen på institutets egna sidor

Beskrivning

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

 • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens kunskap och kompetens,
 • förstå processen undervisning–studier–lärande,
 • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde

I studieavsnittet behandlas:

 • Grundläggande begrepp och förhållandet mellan teori och praktik inom undervisning samt grunderna för självständigt pedagogiskt tänkande.
 • Planering, förverkligande och utvärdering av undervisning och studier, ur teoretisk synvinkel och med hjälp av läroplanen.
 • Teoretiska perspektiv då det gäller att undervisa olika typer av studerande, integration av studiematerial och yrkesövergripande samarbete.
 • De studerandes egna utgångspunkter och uppfattningar av lärande och reflektion över dessa.
 • Målsättning och interaktion inom processen undervisning–studier–lärande med hjälp av analys av iakttagelser från fältarbete.

Obligatorisk litteratur:

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • 3–4 aktuella vetenskapliga artiklar

Referenslitteratur:

Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.

Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.

Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.

Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.

Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.

Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

Föreläsningar 14 t + gruppundervisning 14 t + skriftligt arbete + observation 4 t

Undervisning: ti 9.1-27.2.18 kl. 16.30-19.45. Ingen undervisning 20.2.18

Kunskapsmål för övningarna, inriktningen i allmän- och vuxenpedagogik:

Efter avslutat studieavsnitt:

 • kan studenten på basis av aktuell didaktisk forskning planera och reflektera över undervisning och lärande på alla utbildningsnivåer
 • har studenten grundläggande kunskap om vuxnas lärande
 • kan studenten granska vuxenpedagogik ur ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv samt med avseende på social rättvisa.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Kurssidorna öppnas när kursen startar.

Kursen är en del av grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.