Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitetet
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande som genomför grundstudier i pedagogik eller som har studierätt till pedagogiska studier för lärare 60 sp (ämneslärarstudier).
Studieavsnittet (undervisning på svenska) är öppet för studenter från andra utbildningsprogram som en del av grundstudieheten i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

 • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens och utbildares kunskap och kompetens
 • förstå processen undervisning–studier–lärande
 • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde,
 • förstå undervisningens betydelse för uppfostran och få grundläggande insikt i frågor om etik och jämlikhet i undervisning
 • kan studenten placera aktuella didaktiska frågeställningar i ett större pedagogiskt-historiskt och samhälleligt sammanhang

Efter avslutat studieavsnitt:

 • kan studenten på basis av aktuell didaktisk forskning planera och observera och reflektera över undervisning och lärande på olika utbildningsnivåer
 • har studenten grundläggande kunskap om vuxnas lärande och olika didaktiska metoder
 • kan studenten granska allmän pedagogik och vuxenpedadoik ur ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv samt med avseende på social rättvisa.

I studieavsnittet behandlas:

 • Grundläggande begrepp och förhållandet mellan teori och praktik inom undervisning samt grunderna för självständigt pedagogiskt tänkande.
 • Planering, förverkligande och utvärdering av undervisning och studier, ur teoretisk synvinkel och med hjälp av läroplanen.
 • Teoretiska perspektiv då det gäller att undervisa olika typer av studerande, integration av studiematerial och yrkesövergripande samarbete.
 • De studerandes egna utgångspunkter och uppfattningar av lärande och reflektion över dessa.
 • Målsättning och interaktion inom processen undervisning–studier–lärande med hjälp av analys av iakttagelser från fältarbete.

Studenterna bekantar sig med olika undervisningsmetoder och -strategier när det gäller utbildning för både barn och vuxna, samt planerar och genomför ett undervisningspass. I studieavsnittet gör studenterna även undervisningsobservationer och analyserar undervisning i olika undervisningssektorer och lärmiljöer, med särskild tyngpunkt på mångfalds- och jämlikhetsfrågor.

Obligatorisk litteratur:

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • 3–4 aktuella vetenskapliga artiklar

Referenslitteratur:

Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.

Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.

Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.

Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.

Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.

Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Studieinriktningen allmän pedagogik och vuxenpedagogik:

Obligatorisk litteratur:

 • Hjort, S. (2019). Från tyckare till tänkare: effektiva undervisningsstrategier. Natur och kultur.
 • Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.
 • Långström, S. & Wiklund, U. (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Studentlitteratur.
 • 2-3 artiklar/bokkapitel enligt föreläsarens instruktion.

Referenslitteratur

 • Abrandt Dahlgren, M. & Carlsson, I. (2009). Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet. Lund: Studentlitteratur.
 • Håkansson, J. & Daniel Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur och kultur.
 • Insulander, E., Kjällander, S., Lindstran, F. & Åkerfledt, A. (2017). Didaktik i omvandlingens tid: Text, representation och design. Liber.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

Föreläsningar 14 t + gruppundervisning 12 t + självständigt grupparbete 14 t + hemtentamen/webbtentamen. Kursen ordnas på distans.

Undervisning: ti 12.1.-16.2.21 kl. 16.30-19.45. Distansundervisning to 28.1. kl. 16.30-18.00. Självständigt grupparbete ti 2.3.21 kl. 16.30-19.45.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 12.1.21. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor.

Praktiska anvisningar