Image by Free-Photos on Pixabay

Tentti on tarkoitettu Heprea I -kurssin kesällä 2019 Avoimessa yliopistossa suorittaneille. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Tidsschema

Anmälning och avgift

Heprea I -kurssin suorittaneet ilmoittautuvat saamansa ohjeen mukaan opintojakson suorittajiksi Avoimeen yliopistoon. Tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Beskrivning

Avoimessa yliopistossa kesällä 2019 Heprea I -kurssin suorittaneet.

Kurssi edellyttää heprea I:n taidot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa.

Kurssilla syvennetään peruskieliopin hallintaa ja opiskellaan heprean verbien johdettuja vartaloita. Kurssilla luetaan valikoima pidempiä tekstijaksoja Vanhasta testamentista ja keskitytään kääntämiseen liittyviin kysymyksiin.

Opintojakso suoritetaan lopputentillä. Tentissä tehtävänä on kääntää katkelmia hepreasta suomeen sekä analysoida joidenkin katkelmissa esiintyvien sanojen muoto, tunnistaa katkelman sisältämiä kieliopillisia rakenteita ja esim. selittää kyseisen tekstin kääntämiseen liittyviä ongelmia. Tentissä saa käyttää Liljeqvistin sanakirjaa edellyttäen, että siihen ei ole tehty muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Sanakirjat tarkistetaan tentin alussa. Muiden apuneuvojen käyttö on kielletty.

Oppikirjana käytetään teosta A. Aejmelaeus - J. Jokiranta - J. Pakkala - K. Valkama, Ihan täyttä hepreaa. Raamatun heprean oppikirja (2015). Lisäksi hyödynnetään Raamatun heprean monimuoto-oppimisympäristöä Hemmoa, joka sisältää mm. vuorovaikutteisia harjoituksia (http://www.helsinki.fi/teol/pro/kielet/hemmo/index.html). Hyödyllisiä apuneuvoja ovat Matti Liljeqvist, Heprea-suomi, aramea-suomi Vanhan testamentin sanakirja (2004) tai Matti Liljeqvist, Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (2010, uudistettu laitos), Harviainen T. - Sollamo R. (toim.), Raamatun heprean lukemisto (2009, 2. uudistettu laitos) ja Mika Aspinen, Raamatun heprean kielioppi (2011).

VIKTIGT! Skriv i fältet för tilläggsuppgifter
-tentamenslitteratur som du ska avlägga i denna tentamen (du kan kopiera tentamenslitteratur ifrån studieperiodens sida, som du hittar genom "visa studieperioden" -linken på denna sida)
-namnet på tentatorn
-eventuella tidigare studieprestationer och deras tidpunkter, som tillhör denna studiekurs
-hur många studieveckor eller studiepoäng du ska avlägga i denna tentamen
-om du vill ha frågorna på svenska eller på engelska

Tentti teologisen tiedekunnan tiedekuntatentissä. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa.