Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
27.1.2020 kl. 08:00 - 17.3.2020 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Ulrika Candolin

Ulrika Candolin

Publicerad, 31.3.2020 kl. 13:43

Fältdelen av kursen, som skulle hållas i Vik och I Tvärminne i juni, är inställd.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 21.4.2020
13:15 - 15:45
ons 22.4.2020
13:15 - 15:45
tors 23.4.2020
13:15 - 15:45
fre 24.4.2020
13:15 - 15:45
mån 27.4.2020
13:15 - 15:45
mån 1.6.2020
09:15 - 16:45
tis 2.6.2020
09:15 - 16:45
ons 3.6.2020
09:15 - 16:45
tors 4.6.2020
09:15 - 16:45

Beskrivning

Kandidatprogrammet i biologi, kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Deltagandet förutsätter att man avlagt föreläsningarna i Livets utveckling (BIO-101), Ekologins grunder (BIO-104), samt kursen i Djurens och växternas diversitet (BIO-103).

Efter avlagd kurs ska studerande:
- Inneha en överblick över jordens olika biotoper med deras artsammansättning och särdrag.
- Känna till de nordiska biotoperna och deras typiska artsammansättning
- Förstå vilka faktorer som bestämmer utvecklingen av olika biotoper. Kunna förklara varför en viss biotop utvecklats inom ett visst område
- Känna till hur biotopernas artsammansättning undersöks och bestäms
- Inneha de färdigheter som krävs för att i praktiken klassificera finländska naturtyper i enighet med gällande system. Detta innefattar bl.a. praktisk art- och naturtypskännedom.
- Känna till flertalet metoder för vetenskaplig artinsamling och dokumentation

Föreläsningar i Vik enligt läsordningen 21-27.4

Fältkurs: 1.-4.6- för Vikdelen och 8-15.6. för Tvärminnedelen

Presentation av biogeografiska utbredningsmönster, samt de vanligaste globala terrestriska och akvatiska biomen. Mer ingående genomgås de Nordiska biotoperna och ekosystemen i skogar, myrar, hällmarker, sjöar och rinnande vatten, kulturpåverkad mark (ängar, lövängar, åkrar, ruderatmarker). Dessutom ges en introduktion till olika metoder för kvantifiering av biotopers sammansättning. Fältkursen hålls på Tvärminne zoologiska station och i Vik med omnejd. Under fältkursen presenteras olika biotoper (skogar, myrar, hällmarker, kulturpåverkad mark) och artkännedomskunskaperna fördjupas.

Biotopundervisningen som helhet består av föreläsningar som hålls under vårens lopp och fältkurs i Vik och Tvärminne. Föreläsningar, fältarbete, diskussioner, inlärningsdagbok. Obligatorisk närvaro.

Material i Moodle. Bredvidläsning Campbell Biology. 11 uppl.

Godkänd / underkänd. Bedömningen sker på basen av självständiga uppgifter.

Kursen avläggs i sin helhet på svenska.

Ulrika Candolin

-