Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.12.2019 kl. 08:00 - 14.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 24.1.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Viikin kampuksen tiedekuntien opiskelijoille.

Ei esitietovaatimuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on biotieteiden opinnoissa tarpeelliset perustiedot ja valmiudet matematiikassa ja fysiikassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sujuvasti ratkaista biotieteissä tavanomaisia peruslaskuja, osaa muodostaa ja muokata yhtälöitä, osaa välttää tavalliset virheet suurten ja pienten lukuarvojen sekä yksiköiden käsittelyssä, ja on palauttanut laskurutiiniaan koulumatematiikassa. Opiskelijan kyky hahmottaa matematiikkaa apuvälineenä ja matemaattisia tarkastelutapoja biotieteissä on kehittynyt sovellusesimerkkien kautta. Opiskelija tuntee perusasiat differentiaali- ja integraalilaskennasta, ja on parantanut mahdollisuuksiaan lukea differentiaaliyhtälöitä soveltavaa alan kirjallisuutta.

Opiskelija tuntee elollisissa tapahtumissa ja elinympäristöissä vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä ja lainalaisuuksia, osaa selittää fysiikan avulla etenkin solu- ja molekyylitason elollisia ilmiöitä ja niiden fysikaalisia reunaehtoja. Toisaalta opiskelija tuntee fysikaalisia ilmiöitä, joihin monet biotieteissä käytettävät tutkimusmenetelmät ja –laitteet perustuvat sekä osaa selittää näiden fysikaaliset toimintaperiaatteet. Opiskelija tuntee myös pinnallisesti kvanttimekaniikan perusasioita ja hahmottaa missä klassisen fysiikan selitysvoiman rajat tulevat vastaan.

Periodi 2. Opintojakso järjestetään joka vuosi.

Matematiikka: Peruslaskutaitojen ja -käsitteiden kertaus; yhtälöt ja niiden ratkaiseminen; funktioita, etenkin eksponentti- ja logaritmifunktio sovelluksineen; differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet, kokonaisdifferentiaali; eräitä alalle ominaisia matematiikan käsitteitä ja menettelytapoja.

Fysiikka: Klassisen fysiikan peruskäsitteitä ja -periaatteita; termodynamiikka ja bioenergetiikka; diffuusio; sähköoppi; nesteiden fysiikka; valo-oppi; aaltoliike; klassisen fysiikan partikkelit ja niihin vaikuttavat voimat; energian kvantittuminen; aaltomekaniikan alkeet; sovellusesimerkkejä.

Läpi koko opintojakson niin matematiikkaa kuin fysiikkaakin opiskellaan bioaloilta otettuja esimerkkejä käyttäen.

Suoritustapa: Kaksiosainen tentti (matematiikka- ja fysiikka-osat), jonka kumpikin osa on suoritettava hyväksytysti. Osat vaikuttavat yhtä suurella painoarvolla arvosanaan. Mikäli matematiikka-osassa järjestetään erikseen arvosteltavat laskuharjoitukset, niiden painoarvo matematiikka-osan arvosanaan on 40%. Poikkeustapauksissa tentin matematiikka-osan voi korvata erikseen sovittavalla yksilötyöllä, jolla voi saada korkeintaan arvosanaa 1 vastaavan tuloksen. Kontaktiopetusta yhteensä 42 tuntia, josta osa luentoja ja osa laskuharjoituksia. Kokonaistyömäärä vastaa opintopistemäärää (5 op vastaa 135 tuntia), joten itsenäisellä työskentelyllä oppimateriaalien avulla on keskeinen asema oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Opetusmoniste. Harjoituslaskuja malliratkaisuineen.

Arviointi asteikolla 0 – 5, arvostelussa matematiikalla ja fysiikalla on sama painoarvo, mutta tentin läpäiseminen edellyttää hyväksyttävää suoritusta sen kummassakin osassa. Poikkeustapauksissa tentin matematiikka-osan voi korvata erikseen sovittavalla yksilötyöllä, jolla voi saada korkeintaan arvosanaa 1 vastaavan tuloksen.

Juha Voipio

Opintojakson voi korvata aiemmin suoritetuilla opintojaksoilla 52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset (3 op) ja 52264 Biotieteiden fysiikka (3 op).