Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
8.4.2020 kl. 08:00 - 28.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opetuksessa oletetaan, että opiskelija hallitsee ekologian perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ekosysteemien eliöstön ja toiminnan väliset kytkennät ja kuvata näissä ilmastonmuutoksen myötä tapahtuvat muutokset. Opiskelija on tutustunut alan tieteelliseen kirjallisuuteen ja osaa arvioida ja referoida sitä.

Periodi 3, suositellaan suoritettavaksi 4. lukuvuonna.

Opintojakso sisältää luentoja ja kirjallisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista maaekosysteemien, suoekosysteemien ja makean veden ja meriekosysteemien eliöstöön (kasvit, herbivorit ja hajottajat) ja toimintaan (perustuotanto, hajotus ja ainekierrot).

Opintojakson aluksi opiskelijat tutustuvat itsenäisesti annettuun kirjallisuuteen ja suorittavat kirjallisuustehtävän. Luennoilla käsitellään kirjallisuuden aihepiirejä laajemmin ja perusteellisemmin. Luentojen sisällön oppimista arvioidaan tentillä. Luentojen lomassa on väitöskirjantekijöiden ja tutkijoiden omista tutkimusaiheistaan pitämiä tieteellisiä esitelmiä. Opiskelijat laativat kahdesta omavalintaisesta esitelmästä referaatin. Opintojakson kokonaistyömäärä muodostuu seuraavasti: luennot 26 t, tieteelliset esitelmät 5 t, tentti 2 t ja omatoimista opiskelua 102 t.

Opintojaksoon kuuluva kirjallisuus koostuu alan tieteellisistä artikkeleista. Nämä tulevat saataville kurssin Moodle-sivuille ennen kurssin alkua.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu kirjallisuustehtävään (30%), luentotenttiin (50%) ja esitelmäreferaatteihin (20%).

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Juha Mikola