Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Akateemiset tekstitaidot - IV periodi: Yleinen ja aikuiskasvatustiede 2 Cr Kurs 9.3.2020 - 21.4.2020
Akateemiset tekstitaidot - III periodi: LO, KO ja EP 2 Cr Kurs 13.1.2020 - 28.2.2020
Akateemiset tekstitaidot - syksy: VO ja KÄ 2 Cr Kurs 5.9.2019 - 29.11.2019
Akateemiset tekstitaidot - IV periodi: Yleinen ja aikuiskasvatustiede 2 Cr Kurs 11.3.2019 - 30.4.2019
Akateemiset tekstitaidot - III periodi: LO, KO ja EP 2 Cr Kurs 14.1.2019 - 1.3.2019
Akateemiset tekstitaidot - syksy: VO ja KÄ 2 Cr Kurs 6.9.2018 - 30.11.2018
Akateemiset tekstitaidot - IV periodi: Yleinen ja aikuiskasvatustiede 2 Cr Kurs 12.3.2018 - 25.4.2018
Akateemiset tekstitaidot - III periodi: LO, KO ja EP 2 Cr Kurs 15.1.2018 - 2.3.2018
Akateemiset tekstitaidot - syksy: LTO ja KÄ 2 Cr Kurs 7.9.2017 - 4.12.2017

Kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text
 • kunna använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons
 • kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

Timing

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas. Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Innehåll

Kursinnehåll:

 • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och argumentera
 • hantering av källor
 • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

Prestationssätt

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Studiematerial

 • Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.
 • Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.
 • Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
 • Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren

Bedömningsmetoder och kriterier

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis).

Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.