Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.2.2020 kl. 09:00 - 1.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 10.3.2020
10:15 - 11:45
tis 17.3.2020
10:15 - 11:45
tis 24.3.2020
10:15 - 11:45
tis 31.3.2020
10:15 - 11:45
tis 7.4.2020
10:15 - 11:45
tis 21.4.2020
10:15 - 11:45
fre 24.4.2020
10:15 - 11:45
tis 28.4.2020
10:15 - 11:45
ons 29.4.2020
10:15 - 11:45
tors 30.4.2020
10:15 - 13:45

Övrig undervisning

10.03. - 07.04.2020 tis 10.15-11.45
21.04.2020 tis 10.15-11.45
24.04.2020 fre 10.15-11.45
28.04.2020 tis 10.15-11.45
29.04.2020 ons 10.15-11.45
30.04.2020 tors 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Undervisningsspråk: Svenska
10.03. - 07.04.2020 tis 12.15-13.45
21.04.2020 tis 12.15-13.45
24.04.2020 fre 12.15-13.45
28.04.2020 tis 12.15-13.45
29.04.2020 ons 12.15-13.45
30.04.2020 tors 10.15-13.45
Kirsi Wallinheimo
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna tillämpa språkdidaktisk teori på planering och genomförande av undervisning i främmande språk i grundskolans åk 3–6
  • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som uppmuntrar eleverna att kommunicera, också i autentiska språkmiljöer
  • kunna reflektera över relationen mellan språk, identitet och kultur, och språkundervisningens roll ur ett mångfaldsperspektiv
  • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som bekräftar och stödjer elevernas identitet, uppmuntrar eleverna att värdesätta språk och stärker deras tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att använda dem
  • kunna analysera och kritiskt granska läromedel inom främmandespråksundervisningen
  • vara förtrogen med och reflektera kring bedömning av muntlig och skriftlig språkutveckling
  • kunna planera, analysera och kritiskt reflektera över främmandespråksundervisningen som helhet (samtliga lärokurser), med utgångspunkt i styrdokument och aktuell ämnesdidaktisk teori.

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

På kursen behandlas språkdidaktik för främmande språk, med en betoning på kommunikativa färdigheter. Utgångspunkten är språkundervisning med ett mångfaldsperspektiv och relationen mellan språk, identitet och kultur är central. Multilitteracitet, digital kompetens och ämnesintegrering ses som centrala delar i språkundervisningen. Bedömning av språkutveckling och läromedelsanalys behandlas också under kursen.

Obligatorisk litteratur

  • Brown, S. & Larson-Hall, J (2012). Second Language Acquisition Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching. Ann Arbor: The University of Michigan Press. (Valda delar)
  • Nordheden, I. & Paulin, A. (2013). (red.) Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter: en antologi om och för lärare i skolan. 978-91-7656-650-3. Stockholm: Liber. Kap. 1 (s- 15-29), kap. 8–10 (s. 125–176).
  • 2–4 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

Föreläsningar, övningar, planering av kommunikativ övning och skriftligt arbete.

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo