Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.11.2019 kl. 00:00 - 30.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tis 10.12.2019
16:00 - 19:45

Beskrivning

EDUK511 Perheen vuorovaikutus -jakson uusintatentti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kotitalouden toimintaa perheenä toimimisen näkökulmasta muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa tarkastella käsitteellisesti perhettä sosiaalisena ja toiminnallisena yksikkönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella perheitä ja kotitalouksia vuorovaikutuksessa ympäröivien yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. Opiskelija tutustuu perhelainsäädäntöön.

Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I periodissa.

Opintojaksolla perehdytään erilaisten tarkastelunäkökulmien avulla perheen sisäiseen vuorovaikutukseen, tarkastellaan perhe-käsitteen muuttumista, perhemuotojen erilaisuutta, perheen erilaisia kehitysvaiheita ja perheen sisäisiä rooleja. Opintojaksolla tarkastellaan perheen toimintaa osana ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä, miten vuorovaikutus näkyy perheen arjessa. Opintojaksolla otetaan haltuun erilaisia tarkastelunäkökulmia perheiden ja kotien sekä muiden toimintajärjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta ja niissä esiintyvistä jännitteistä. Opintojaksolla tarkastellaan perheiden ja yhteiskunnan suhteita kaksisuuntaisesti sekä yhteiskunnan säätämien, perheitä koskevien lakien avulla sekä perheiden vaikuttamismahdollisuuksia ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Soveltuvin osin:

  • Castrén, A-M. (2009). Onko perhettä eron jälkeen? Eroperhe, etäperhe, uusperhe. Helsinki: Gaudeamus.
  • Eerola, P., & Mykkänen, J. (2014). (toim.) Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus.
  • Jallinoja, R. (2009). (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus.
  • Jallinoja, R. (2017). Families, Status and Dynasties 1600–2000. London, UK: Palgrave Macmillan.
  • Juvonen, T. (2014). Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura 165.
  • Lahikainen, A.-R., Mälkiä, T., & Repo, K. (2015). (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.
  • Rönkä, A., Malinen, K., & Lämsä, T. (2009). (toim.) Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • Perhelainsäädäntöä käsittelevää kirjallisuutta ja ajankohtaisia artikkeleita osoituksen mukaan.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Luennot, ryhmät, paritehtävä ja kirjallinen kuulustelu. Opintojaksolla laaditaan paritehtävänä kirjallinen harjoitustutkielma. Tehtävän laatijat alustavat aiheesta pienryhmässä ja johtavat siitä käytävää keskustelua. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan perheille tukea antaviin järjestöihin ja esitellään niiden toimintaa pienryhmissä.

Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kokonaisarvosana määräytyy esseen 0–5 ja kirjallisen kuulustelun perusteella asteikolla 0–5.

Luennot, ryhmät ja paritehtävä.

Yliopistonlehtori Pirjo Korvela