Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.4.2020 kl. 00:00 - 25.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

5.5. uusintatentti järjestetään KOTITENTTINÄ! Tehtävänanto tulee Moodleen 5.5. klo 12:00, ja se tulee palauttaa Moodlen palautuskansioon samana päivänä klo 16 mennessä.

DatumTidPlats
tis 5.5.2020
16:00 - 19:45

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • tuntee erilaisia tapoja lähestyä uskontoja ja katsomuksia ja niihin liittyvää moninaisuutta sekä kykenee tarkastelemaan reflektiivisesti ja kriittisesti omaa katsomustaan ja tunnistaa katsomuksellisten elementtien roolin opetuksessa.
 • ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet sekä ihmisoikeuskasvatuksen roolin osana katsomusopetusta.
 • tuntee erilaisia tapoja järjestää katsomusopetusta ja osaa arvioida koulun toimintaa uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
 • tuntee evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon erityisluonteen ja oppii soveltamaan siinä käytettäviä elämyksellisiä, osallistavia ja kerronnallisia sekä teknologia avusteisia menetelmiä.
 • tuntee teologisia, filosofisia, uskonto- ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimustraditiota, jolle evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaines pohjautuu.
 • tuntee uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon erityisiä sisältökysymyksiä ja osaa soveltaa niitä ikäkausikohtaisesti.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksossa käsitellään koulun katsomusopetuksen, eri uskonnonopetuksen muotojen ja elämänkatsomustiedon, yleistä luonnetta sekä tutustutaan uskonnonopetukseen ja elämänkatsomustiedon opetukseen koulun yleissivistävinä oppiaineina. Lisäksi opintojaksolla käsitellään tapoja edistää opetuksessa oppilaiden oman katsomuksellisen ja eettisen ajattelun sekä moraalisen herkkyyden kehittymistä sekä ihmisoikeuksien ja katsomusvapauden toteutumista koulussa. Lisäksi käsitellään uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä näkökulmia sekä harjoitellaan erilaisia uskonnon ja elämänkatsomustiedon ainedidaktisia sovelluksia.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kallioniemi, A., & Salmenkivi, E. (toim.) (2007). Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf
 • Kaksi ajankohtaista suomenkielistä artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli), jotka ilmoitetaan kurssin alkaessa.
 • Kallioniemi, A., & Luodeslampi, J. (toim.) (2005). Uskonnonopetus uudella vuosituhannella (s. 11–74). Helsinki: Kirjapaja.
 • Sakaranaho, T., & Salmenkivi, E. (2009). Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: pienryh-mäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus Suomessa. Teologinen aikakauskirja 114 (5), 450–470. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16248/Sakaran-aho.pdf?sequence=1
 • Salmenkivi, E. (2007). Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa: T. Sakaranaho, & A. Jämistö. (toim.) Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11, 83–100. Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos. Saatavilla: http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/

Arviointiasteikko on 0–5. Kurssin arvosana määräytyy luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan tentin tai muun erikseen sovitun kirjallisen suorituksen perusteella. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista läsnäoloa ryhmäopetuksessa.

HUOM! Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleistä tenttiä 5.5. ei järjestetä salitenttinä, vaan opintojaksojen opettajat antavat etänä suoritettavan korvaavan suoritusmuodon. Katso tiedot kurssisivulta (linkki alla), tai ole yhteydessä opettajaan.

Opintojakson luento-osuus ja siihen liittyvät ryhmät.

Professori Arto Kallioniemi
Yliopistonlehtori Saila Poulter
Yliopistonlehtori Eero Salmenkivi