Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), kotitalousopettajan opintosuunta 35 Cr Seminarium 3.9.2019 - 28.4.2020
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), klasslärare 35 Cr Seminarium 3.9.2019 - 19.5.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta 35 Cr Kurs 3.9.2019 - 13.5.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), luokanopettajan opintosuunta 35 Cr Kurs 3.9.2019 - 29.4.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), varhaiskasvatuksen opintosuunta 35 Cr Kurs 3.9.2019 - 23.4.2020
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), käsityönopettajan opintosuunta 35 Cr Seminarium 3.9.2019 - 23.4.2020
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), erityispedagogiikan opintosuunta 35 Cr Seminarium 3.9.2019 - 30.4.2020
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), allmän och vuxenpedagogik 35 Cr Seminarium 3.9.2019 - 23.4.2020
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), klasslärare 35 Cr Seminarium 15.1.2019 - 30.4.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), kotitalousopettajan opintosuunta 35 Cr Seminarium 4.9.2018 - 2.5.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), luokanopettajan opintosuunta 35 Cr Kurs 4.9.2018 - 9.5.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), varhaiskasvatuksen opintosuunta 35 Cr Kurs 4.9.2018 - 2.5.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), erityispedagogiikan opintosuunta 35 Cr Seminarium 4.9.2018 - 15.5.2019
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), käsityönopettajan opintosuunta 35 Cr Seminarium 4.9.2018 - 22.5.2019
Pro gradu-avhandling (30 sp) och seminarium (5 sp), allmän och vuxenpedagogik 35 Cr Kurs 4.9.2018 - 29.4.2019
Pro gradu-tutkielma (30 op) ja sen tekemistä tukevat seminaarit (5 op), yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta 35 Cr Kurs 4.9.2018 - 15.5.2019

Målgrupp

Studieavsnittet är obligatoriskt för samtliga studerande inom magisterprogrammet i pedagogik.

Tidigare studier eller kunskaper

Pedagogie kandidatexamen. Studieavsnittet i kvantitativa eller kvalitativa metoder som hör till magisterstudierna genomförs senast samtidigt med graduseminariet.

Kunskapsmål

Efter slutfört studieavsnitt ska studenten

 • kunna planera och genomföra forskning samt fastställa forskningsobjektet och avgränsa forskningsuppgiften
 • kunna analysera existerande kunskap samt kritiskt bedöma forskning inom det egna vetenskapsområdet
 • behärska de centrala principerna för insamling av forskningsmaterial inom det egna vetenskapsområdet
 • kunna motivera och bedöma val av forskningsmetoder
 • kunna analysera och tolka forskningsmaterial på ett mångsidigt sätt
 • kunna självständigt rapportera om sin forskning i enlighet med principerna för vetenskaplig argumentering
 • kunna motivera sina egna synpunkter och val utgående från vetenskap och kunna utarbeta en skriftlig forskningsrapport
 • kunna agera i enlighet med principerna för god vetenskaplig praxis.

Dessutom ska studenten kunna hantera forskningsprocessen som helhet i enlighet med den eftersträvande tidtabellen samt ge konstruktiv och motiverad muntlig och skriftlig respons på de andra studerandenas pro gradu-avhandlingar. Hen ska även kunna ta emot respons på sin egen avhandling och sitt forskningsarbete.

Timing

Påbörjas i regel i period III–IV under magisterskedets första år och fortsätter i period I–II under det andra året. Studieavsnittet ordnas varje år (perioder: III, IV, I, II).

Innehåll

Studenten skriver självständigt en avhandling inom vetenskapsområdet för sin studieinriktning (pedagogik/pedagogisk psykologi/förskolepedagogik/specialpedagogik/hushållsvetenskap/handarbetsvetenskap). Under avhandlingsprocessen fördjupar sig studenten i källitteraturen med koppling till forskningsuppgiften, skapar en teoretisk referensram, samlar in och analyserar material eller analyserar existerande material, rapporterar och tolkar resultaten samt bedömer kritiskt sin egen forskning. Avhandlingen kan ha koppling till ett mer omfattande forskningsprojekt.

Prestationssätt

 • Opintojakso suoritetaan osallistumalla seminaariin ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielman sekä julkaisemalla graduparaatiblogikirjoituksen tai videon.
 • Opiskelija laatii kasvatustieteen/kasvatuspsykologian/varhaiskasvatuksen/erityispedagogiikan/kotitaloustieteen/käsityötieteen pro gradu -tutkielman.
 • Opiskelija antaa vertaispalautetta muiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmista.
 • Opiskelija keskustelee tiedeyhteisössä omasta sekä toisten opiskelijoiden tutkielmista tutkimusprosessin eri vaiheissa ja julkaisee tutkimuksestaan blogikirjoituksen tai videon graduparaatissa.
 • Pro gradu -tutkielma on yksilötyö.
 • Pro gradu -tutkielma voi olla empiirinen tutkimus tai kirjallisuuskatsaus.
 • Pro gradu -tutkielma voi olla kirjallinen tutkimusraportti (noin 50-70 sivua) tai tieteellisen artikkelin käsikirjoitus (noin 6000-8000 sanaa). Artikkelikäsikirjoitusvaihtoehdossa liitteeksi laaditaan erillinen raportti (noin 10-20 sivua), jossa kuvataan yksityiskohtaisemmin aineiston hankinta- ja analyysiprosessi.
 • Opiskelija voi kerätä aineiston itse tai hyödyntää jo olemassa olevaa aineistoa.
 • Pro gradu -tutkielman voi kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • Opinnäytetyöhön sisältyy suomen- tai ruotsinkielinen ja englanninkielinen tiivistelmä.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenten deltar i pro gradu-seminariet och genomför de uppgifter som hen blivit tilldelad i samband med seminariet. Studenten får respons av handledaren för seminariet och eventuellt en forskarhandledare under hela seminariet. Hen får även respons av de andra studenterna. Studenten fördjupar sig i de övriga studenternas avhandlingar och ger respons till sina studiekamrater. Under pro gradu-seminariet ordnas gemensamma träffar med studenterna inom alla studieinriktningar som skriver sin pro gradu-avhandling. Under träffarna behandlas forskningsprocessen och forskningsetik och kamratrespons utnyttjas. Då seminariet avslutas presenterar studenterna sina färdiga arbeten vid fakultetens graduparad.

Studiematerial

Studenten införskaffar aktivt vetenskaplig kunskap och inhämtar själv källmaterial om den senaste forskningen i ämnet.

• Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
• Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. 19 eller nyare upplaga. Helsinki: Tammi.
• Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Andra upplagan. Helsinki: SanomaPro.
• Svinhufvud, K. (2015). Gradutakuu. Helsinki: Art House.
• Varantola, K. (2013) (red.) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki:
http://www.apastyle.org

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur
Studenterna letar själva aktuell vetenskaplig litteratur relevant för forskningen.

Obligatorisk litteratur:
• Booth, W. C., Colomb, G. C., Williams, J. M. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Stockholm: Studentlitteratur.
• God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012http://www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis
• Hakala, J. T. 2001. Snart magister? Helsingfors: Gaudeamus.
• Rienecker, L. & Jorgensen P. S. 2012. Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Studentlitteratur.
• Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
http://www.apastyle.org

Referenslitteratur:
• Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Andra upplagan. Helsinki: SanomaPro.

Bedömningsmetoder och kriterier

Pro gradu-avhandlingen bedöms enligt skalan 0–5. Godkänt deltagande i seminariet förutsätter aktiv närvaro (90 procent närvaro) och godkänt utförande av tilldelade uppgifter.

Rekommenderade valfria studier

Valbara metodstudieavsnitt som stöder arbetet med avhandlingen.

Förbindelser med andra studieperioder

Optional methodology courses supporting the writing of the master's thesis

Studieavsnittets form

 • I studieavsnittet ingår närundervisning som förutsätter obligatorisk närvaro (90 procent närvaroplikt) vid gradu-seminariet, handledning, självständigt arbete samt arbete i kamratgrupper.
 • Studenten utarbetar en pro gradu-avhandling i pedagogik/pedagogisk psykologi/förskolepedagogik/specialpedagogik/hushållsvetenskap/handarbetsvetenskap och får handledning för detta av handledaren för pro gradu-seminariet, eventuell en forskarhandledare, forskningsgruppen samt studenterna i seminariegruppen.
 • Hen ger respons på de övriga studenternas pro gradu-avhandlingar.
  • Studenten diskuterar sin egen och de andra studenternas avhandlingar inom det vetenskapliga samfundet i de olika skedena av forskningsprocessen och presenterar sin forskning vid fakultetens graduparad.
 • Pro gradu-avhandlingen är ett individuellt arbete.
 • Pro gradu-avhandlingen kan vara en empirisk undersökning eller en litteraturöversikt.
 • Pro gradu-avhandlingen kan vara en skriftlig forskningsrapport (cirka 50–70 sidor) eller ett manuskript för en vetenskaplig artikel (cirka 6000–8000 ord). Studenter som väljer att skriva ett artikelmanuskript utarbetar en separat rapport som bilaga (cirka 10–20 sidor) där insamlings- och analysprocessen för materialet beskrivs i detalj.
 • Studenten kan själv samla in sitt forskningsmaterial eller utnyttja redan existerande material.
 • Pro gradu-avhandlingen kan skrivas på finska, svenska eller engelska.