Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.10.2019 kl. 09:00 - 20.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 18.11.2019
18:15 - 19:45
tis 26.11.2019
18:15 - 19:45

Material

Luennot

Uppgifterna

Esseet

Valitse 1-3 erilaista aihetta, esim. Leikki-ikäisen lapsen masennus, Anoreksia, Kehitysvammaisuus jne. Kuvaa aihetta, sen mahdollisia syitä ja ilmenemismuotoja. Erittele ja arvioi toimintatapoja, joista voisi olla apua. Laadi aiheesta laaja essee (n. 6-8 sivua). Lähteinä kurssin kirjallisuus ja aiheeseen liittyvä materiaali, jota voit etsiä itse lähdekritiikkiä käyttäen. Käytä viittaustekniikkaa kuten pro gradututkielmassa.

Kursbeskrivningen

Kurssin toteutus 2. periodi 2019:
Johdantoluennot (4 t)
Itsenäinen työskentely: 1-3 laajaa esseetä, jotka opiskelija laatii itse valitsemistaan teemoista ja palauttaa 16.12. 2019 mennessä paperikopiona vastuuopettajalle, osoiteeseen Siltavuorenpenger 5 A, Minerva 427.
Esseiden määrä vaikuttaa arvosanaan siten, että yhdellä esseellä on mahdollisuus yltää enintään kolmosen arvosanaan. Ks. tarkemmat ohjeet osiosta "Tehtävät".

Beskrivning

Opintojakso on valinnainen. Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma. Opintojakso tarjotaan ensisijaisesti kasvatustieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

Suositeltavina edeltävinä opintoina Oppimisen psykologia tai Oppiminen ja yksilö -opintojakson suoritus sekä Oppimis- ja kehityspsykologia -opintojakson suoritus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää erilaisten mielenterveyden häiriöiden merkityksen oppimisessa ja oppimisyhteisön jäsenenä toimimisessa,
  • ymmärtää erilaisia psyykkisiä häiriöitä, jotka vaikuttavat ihmisen oppimiseen ja toimintaan oppimisyhteisön jäsenenä,
  • ymmärtää aivovaurioiden ja keskushermoston vaikeiden toimintahäiriöiden merkityksen oppimisessa ja oppimisyhteisön jäsenenä toimimisessa,
  • osaa käyttää tietojaan ymmärtääkseen ihmisen käyttäytymistä erilaisissa oppimisympäristöissä,
  • osaa hyödyntää osaamistaan vuorovaikutuksessa oppijan, kollegoiden/asiantuntijoiden ja oppijoiden vanhempien kanssa.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toisen maisterivuoden alussa tai lopussa.

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksossa käsitellään:

  • aivotason muutokset erityisesti cp-vammassa, tarkkaavuuden ongelmissa autismin kirjossa sekä masennuksessa, ahdistuneisuudessa ja paniikkihäiriöissä.
  • koulu-uupumus ja -innostus, koulunkäyntikyky.
  • kasvatuksen ja terapian mahdollisuudet tukea kouluhyvinvointia

Seuraavat teokset soveltuvin osin, lisäksi luennoitsijoiden antama materiaali ja artikkelit.

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.) (2017). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. 840 s.

Ranta, K., Fredriksson, J., Koskinen, M. & Tuomisto, M. (toim.) (2017). Lasten ja nuorten kognitiiviset käyttäytymisterapiat – Työvälineitä kouluun ja klinikkaan. Duodecim. 450 s.

Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja päättää oppimista tukevista aktiviteeteista ja opetusmenetelmistä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojaksosta vastaavat opettajat päättävät toteutustavoista.

Yliopistonlehtori Elina Kontu