Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Fördjupad praktik 10 Cr Praktik 30.9.2019 - 16.12.2019

Målgrupp

Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter

Tidigare studier eller kunskaper

Rekommenderas Lärares professionella identitet och utveckling samt Läroplan och utveckling av läroanstalten.

Kunskapsmål

Efter avslutad praktik ska studenten

 • kunna främja social rättvisa samt utgå från flerspråkighet och mångfald som resurser både i sin undervisning och i samarbetet med elever, föräldrar, kolleger och övriga professionella
 • självständigt kunna ansvara för undervisnings- och läroprocesser som helhet
 • kunna förebygga och hantera mobbning, kränkningar och konflikter
 • ha fördjupade kunskaper om och förståelse för elever med olika förutsättningar att lära sig, samt känna till hur bedömningar och planer görs för olika stödnivåer
 • kunna reflektera över sin roll som pedagogisk ledare
 • i slutrapporten kunna analysera och reflektera över sin egen undervisning, position som lärare och skolarbetet överlag i förhållande till läroplanen, egna mål och relevant pedagogisk forskning.

Timing

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under magisterstudiernas andra studieår. Höstterminen.

Innehåll

I studiehelheten behandlas:

 • läraren som ledare och reflekterande praktiker
 • mobbning, kris- och konflikthantering
 • samarbete med övrig personal och elevernas vårdnadshavare
 • utvärdering av förmågan att ta ansvar för hela klassrumssituationen
 • etik och social rättvisa i lärarskapet
 • elever med varierande förutsättningar
 • mångfald och flerspråkighet i skolan
 • elevvård och elever med särskilda behov

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor. Skriftlig och muntlig planering, efterbehandling och reflektion ingår.

Studiematerial

Obligatorisk litteratur:

 • Två aktuella artiklar enligt lärarens anvisningar
 • Praktikhandbok för klasslärarutbildningen
 • Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014)

Bedömningsmetoder och kriterier

Bedömning enligt skalan godkänd/bör kompletteras/underkänd

Studieavsnittets form

Inledande och avslutande föreläsning, observation, egen undervisning och praktikrapport.