Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Erikoislankatekniikat 5 Cr Föreläsningskurs 8.9.2020 - 3.11.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Erikoislankatekniikat 5 Cr Övningsgrupp 6.9.2019 - 6.11.2019

Målgrupp

Opintojakso on valinnainen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä käsityön valinnaisiin 60 op (toinen opetettava aine) opintoihin osallistuville.

Tidigare studier eller kunskaper

EDUK6022 Materiaali ja taito II

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erikoislankatekniikoiden käsitteistöä, rakenteita, materiaaleja ja työvälineitä
  • kykenee hakemaan, ymmärtämään ja tuottamaan erikoislankatekniikoihin liittyviä ohjeita ja oppimateriaaleja
  • on syventänyt tietojaan ja taitojaan valitsemillaan erikoislankatekniikoiden alueilla ja kykenee opettamaan niitä muille
  • kykenee suunnittelemaan ja valmistamaan pienimuotoisen tuotteen valitsemallaan erikoislankatekniikalla.

Timing

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella I periodissa. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Innehåll

Erikoislankatekniikoiden käsitteistö, rakenteet sekä materiaalit ja työvälineet. Tekniikkakokeilut sekä niiden kriittinen tarkastelu ja raportointi. Syventyminen joillekin erikoislankatekniikoiden osa-alueille, niihin liittyvä itsenäinen tiedonhaku ja oppimateriaalin tuottaminen sekä taidon opettaminen. Pienimuotoisen tuotteen suunnittelu ja valmistus.

Prestationssätt

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, tekniikkakokeiluista, harjoitustyöstä, oppimateriaalin tuottamisesta, taidon opettamisesta sekä raportoinnista.

Studiematerial

Pakollinen kirjallisuus:

  • Koskennurmi-Sivonen, R. (toim.) (2013). Lankatekniikoiden käsikirja. Helsinki: Tammi.

Kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali sopimuksen mukaan opiskelijan valitsemalta erikoisalueelta.

Bedömningsmetoder och kriterier

Opintojakso arvioidaan tuotetun oppimateriaalin ja tuotteen suunnittelun, valmistuksen sekä raportoinnin perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.